نام:آصف سلیمان ساربائی
نام پدر:بایرام محمد
تاریخ تولد:1343/06/10
تاریخ شهادت:1363/09/29
محل تولد:گنبد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

تاج محمد سلاقی

 

نام:تاج محمد سلاقی
نام پدر:قربان بردی
تاریخ تولد:1360/09/08
تاریخ شهادت:1383/09/11
محل تولد:سلاق غایب
محل شهادت:بم
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد اسماعيلي
نام پدر:تواق مراد
تاریخ تولد:1348/03/09
تاریخ شهادت:1367/4/21
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل توماج
نام پدر:تاج مراد
تاریخ تولد:1346/06/17
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:توماج لر
محل شهادت:نهر عنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:غايب توماج
نام پدر:اوجا
تاریخ تولد:1345/11/27
تاریخ شهادت:1365/10/30
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:مراد قليچ توكلی
نام پدر:عراز
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:دوگونچی
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید
نام:حاجي امان توسلي
نام پدر:بايرام گلدي
تاریخ تولد:1344/11/19
تاریخ شهادت:1364/07/03
محل تولد:طعنه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهيم تمرتاشي
نام پدر:عباسعلي
تاریخ تولد:1344/01/10
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:توماج لر
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالوهاب تكه
نام پدر:صفرمحمد
تاریخ تولد:1351/06/05
تاریخ شهادت:1372/03/17
محل تولد:چای بوئی
محل شهادت:چابهار
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت