نام:احمد اسماعيلي
نام پدر:تواق مراد
تاریخ تولد:1348/03/09
تاریخ شهادت:1367/4/21
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:مراد قليچ توكلی
نام پدر:عراز
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:دوگونچی
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید
نام:حاجي امان توسلي
نام پدر:بايرام گلدي
تاریخ تولد:1344/11/19
تاریخ شهادت:1364/07/03
محل تولد:طعنه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نور محمد پورقاز
نام پدر:خوجه دردی
تاریخ تولد:1342/10/07
تاریخ شهادت:1363/3/07
محل تولد:قانقرمه
محل شهادت:سقز
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسي پقه
نام پدر:صفر قلي
تاریخ تولد:1345/01/03
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:قزلی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:منصور پقه
نام پدر:تاج ولي
تاریخ تولد:1347/11/01
تاریخ شهادت:1367/02/29
محل تولد:داز
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:يحيي پقه
نام پدر:آنه قلي
تاریخ تولد:1344/08/01
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:عطا اباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالمجيد پقه
نام پدر:آقی
تاریخ تولد:1344/01/03
تاریخ شهادت:1366/09/21
محل تولد:قزلی
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:اراز محمد پقه
نام پدر:رجب محمد
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1367/4/21
محل تولد:سن سبیلی
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:آق محمد پقه
نام پدر:سلطان محمد
تاریخ تولد:1339/01/02
تاریخ شهادت:1366/06/26
محل تولد:عطاآباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:عیسی پقه
نام پدر:قجی
تاریخ تولد:1347/08/09
تاریخ شهادت:1368/07/25
محل تولد:پیرواش
محل شهادت:سقزکردستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:تواق محمد پقه
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1368/05/01
محل تولد:دازقره تپه
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:سخيط پسنديده كلته
نام پدر:سعيد
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1363/5/23
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید
نام:جليل يلقي
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1343/04/03
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:سن سبلی
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:آق اويلي يلقي
نام پدر:رحيم
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1361/01/19
محل تولد:پیراواش
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید
نام:حسین یعقوبی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/06/15
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:عطاآباد
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحكیم قزل
نام پدر:الله نور
تاریخ تولد:1351/10/12
تاریخ شهادت:1370/10/28
محل تولد:قرنجیک
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود قرنجيك
نام پدر:آق اویلی
تاریخ تولد:1346/03/07
تاریخ شهادت:1366/03/27
محل تولد:قره داغلی
محل شهادت:انارک یزد
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحکیم قرنجیک
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346
تاریخ شهادت:1364
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:محمد قرنجیک
نام پدر:هوز
تاریخ تولد:1345/02/10
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مراد قلي نيازي
نام پدر:تقي
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1363/12/29
محل تولد:یلقی گامیشلی
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید
نام:بايرم محمد نيازي
نام پدر:امان
تاریخ تولد:1342/11/03
تاریخ شهادت:1365/07/09
محل تولد:سلاق یلقی
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحیم نظري
نام پدر:قزاق
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/07
محل تولد:شغال تپه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قليچ دردي نافعي
نام پدر:دردي
تاریخ تولد:1348/05/02
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:یلمه سالیان
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب دردي نافعي
نام پدر:آنه آقا قلي
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1362/10/14
محل تولد:یلمه سالیان
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:تاج محمد ميرزاعلي
نام پدر:آقامحمد
تاریخ تولد:1342/06/01
تاریخ شهادت:1362/11/19
محل تولد:میرزاعلی یلقی
محل شهادت:شرق بصره عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:ايل محمد ميرزاعلي
نام پدر:طاقان دردي
تاریخ تولد:1342/06/18
تاریخ شهادت:1362/04/29
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:پیرانشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالقيوم ميرزا علي
نام پدر:عاشور
تاریخ تولد:1345/11/04
تاریخ شهادت:1366/03/14
محل تولد:میرزاعلی یلقی
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادگلدي مدني
نام پدر:قربان دردی
تاریخ تولد:1342/06/02
تاریخ شهادت:1363/01/17
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادقليچ كسلخه
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:قلعه جیق
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان فقیری
نام پدر:برقی
تاریخ تولد:1338/02/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:یلقی گامشلی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد فعال
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1346/01/05
تاریخ شهادت:1362/12/10
محل تولد:قوچان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوراحمد لکزایی
نام پدر:ولی محمد
تاریخ تولد:1342/03/03
تاریخ شهادت:1367/04/14
محل تولد:محمدآبادپائین
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمزه لکزایی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1348/10/01
تاریخ شهادت:1367/01/12
محل تولد:انبارالوم
محل شهادت:تایباد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدی گری
نام پدر:جمعه نياز
تاریخ تولد:1340/10/03
تاریخ شهادت:1361/10/10
محل تولد:گری
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید

 

نام:اراز گری
نام پدر:قربان گلدي
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1364/06/13
محل تولد:گری
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهيم گری
نام پدر:بردي قلي
تاریخ تولد:1342/09/05
تاریخ شهادت:1362/06/29
محل تولد:دوجی
محل شهادت:کله قندی
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف گری
نام پدر:آقا مرت
تاریخ تولد:1338/09/01
تاریخ شهادت:1364/03/20
محل تولد:دوجی اودک
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نازبردی گركز
نام پدر:نازمنگی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1360/07/05
محل تولد:قلعه جیق
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نورمحمد گرکز
نام پدر:قوشت
تاریخ تولد:1338/12/15
تاریخ شهادت:1363/01/15
محل تولد:محمدآلق
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالقادر عباسي صحنه
نام پدر:آق اويلی
تاریخ تولد:1349/10/03
تاریخ شهادت:1369/01/21
محل تولد:صحنه
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالزمان طعنه
نام پدر:قربان محمد
تاریخ تولد:1346/04/10
تاریخ شهادت:1365/08/09
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحمن طعنه
نام پدر:آق محمد
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حليم بردی طعنه
نام پدر:دوستی
تاریخ تولد:1344/12/22
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:طعنه
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرام دردي صفري
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/11/08
تاریخ شهادت:1366/05/10
محل تولد:اوچ تپه
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سبحان بردی صحنه
نام پدر:كريم بردی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:صحنه علیا
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:سالار صحنه
نام پدر:عرازمراد
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:پیراقاچ
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:بايرام بردی صحنه
نام پدر:مولام بردی
تاریخ تولد:1346/06/09
تاریخ شهادت:1367/01/21
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا شیخ
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:اسلام آبادجلین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرام سوقی
نام پدر:خدای وردی
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1363/03/23
محل تولد:صحنه علیا
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل سنگدوینی گوزن
نام پدر:درویش
تاریخ تولد:1350/01/20
تاریخ شهادت:1370/03/10
محل تولد:گرگان
محل شهادت:میرجاوه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان سلطانی
نام پدر:دور محمد
تاریخ تولد:1343/10/06
تاریخ شهادت:1360/08/24
محل تولد:آتابای
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

چوپانقلی سلاق

 

نام:چوپانقلی سلاق
نام پدر:حالت قلی
تاریخ تولد:1354/07/01
تاریخ شهادت:1374/12/11
محل تولد:طعنه
محل شهادت:تربت جام
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالقيوم سلاق
نام پدر:عطا گلدي
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:سقریلقی
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحيم سقر
نام پدر:دردی
تاریخ تولد:1342/06/01
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:سقریلقی
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاج محمد سقر
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1338/06/12
تاریخ شهادت:1360/06/06
محل تولد:سقریلقی
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:میر محمد سارانی
نام پدر:كمال محمد
تاریخ تولد:1342/01/17
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا خاكپور
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1345/04/10
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:پیرواش
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نور مراد دولت خواه
نام پدر:عاشور گلدي
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1367/05/01
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:عظيم بردي دلیجه
نام پدر:قزل نظر
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1366/10/14
محل تولد:دلیجه
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت