نام:عبدالله براهویی ژند
نام پدر:روشن
تاریخ تولد:1337/06/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید
نام:ادموند بالیانس خانقاه
نام پدر:گریگور
تاریخ تولد:1342/02/05
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:
محل شهادت:نهرعنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر گزمه
نام پدر:مرادعلی
تاریخ تولد:1355/01/01
تاریخ شهادت:1374/04/11
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جلال علمشاهی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1344/07/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:نوده كتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:تاج محمد تیموری
نام پدر:سعید
تاریخ تولد:1348/05/15
تاریخ شهادت:1364/01/27
محل تولد:تیمور آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد توسل نیا
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1354/01/01
تاریخ شهادت:1367/05/07
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس ترابی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1349/09/09
تاریخ شهادت:1365/03/18
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین ترابی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1347/05/05
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:محمد آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسدالله تخم افشان
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:جفیر-شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امیر تجری
نام پدر:علی حسین
تاریخ تولد:1340/03/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی تجری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1342/01/10
تاریخ شهادت:1364/05/17
محل تولد:برفتان
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم تجری
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1364/04/24
محل تولد:رحمت آباد
محل شهادت:قادراشنویه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین تجری
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1342/08/01
تاریخ شهادت:1361/08/21
محل تولد:مارانکلاته
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد علي پلنگي کتولی
نام پدر:صفدر
تاریخ تولد:1334/04/01
تاریخ شهادت:1361/2/10
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید
نام:احمد یونسی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/22
محل تولد:جهان بینی
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید
نام:سارا معززی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1366/09/01
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی معززی
نام پدر:الله یار
تاریخ تولد:1341/05/08
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:چلی علیا
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد تقی معززی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1369/01/20
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:منطقه قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید
نام:علی مزیدی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1345/01/12
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:حاجی کلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مزرعه
نام پدر:جمشید
تاریخ تولد:1348/06/17
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:حکیم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

زهرا قلی پور اردکانی

 

نام:زهرا قلی پور اردكانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رحیم مرادقلی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/01/17
تاریخ شهادت:1363/01/07
محل تولد:جهان بینی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیرعلی قریبی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1332/01/03
تاریخ شهادت:1364/11/25
محل تولد:گرمه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدعلی نیکبخت کتولی
نام پدر:نظر
تاریخ تولد:1332/06/01
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:کردآباد
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم نیاكان مشهدی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1347/06/27
تاریخ شهادت:1365/11/19
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:ذبیح الله نوری
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1344/05/06
تاریخ شهادت:1363/12/22
محل تولد:قرق
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:نادر نوری
نام پدر:میران
تاریخ تولد:1347/05/01
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم وسیع سری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/10/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی قرغی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1348/02/25
تاریخ شهادت:1365/10/03
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد نوروزیان
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1340/01/04
تاریخ شهادت:1361/04/29
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:باباخان نقابی
نام پدر:غلامحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1363/12/22
محل تولد:نقاب
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:ناز قلی نظري
نام پدر:ناز دردي
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:قره بلاغ
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد كريم نظري
نام پدر:مراد خان
تاریخ تولد:1339/12/17
تاریخ شهادت:1360/12/01
محل تولد:قره بلاغ
محل شهادت:تنگه چزابه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد نظري
نام پدر:عاشر محمد
تاریخ تولد:1343/10/07
تاریخ شهادت:1365/04/26
محل تولد:قره بلاغ
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد نظري
نام پدر:امان محمد
تاریخ تولد:1338/04/01
تاریخ شهادت:1367/02/14
محل تولد:قره بلاغ
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین نظری
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1327/06/02
تاریخ شهادت:1361/09/20
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

نادر نصرتی بردر

 

نام:نادر نصرتی بردر
نام پدر:شیرعلی
تاریخ تولد:1351/01/01
تاریخ شهادت:1365/06/23
محل تولد:هنگامه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی نصرتی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1337/08/15
تاریخ شهادت:1361/08/21
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن نصرتی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1332/09/10
تاریخ شهادت:1360/07/05
محل تولد:حسن آباد
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید
نام:حسین نظری
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/12/16
محل تولد:چلی سفلی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محمدرضا نظری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1343/03/12
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:میقان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ولي الله نظر خاني
نام پدر:مراد
تاریخ تولد:1350/10/03
تاریخ شهادت:1370/05/20
محل تولد:کوچک نظرخان
محل شهادت:بیرجند
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین میرغنی
نام پدر:سیدنور
تاریخ تولد:1351/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:پرویز میرشكار
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1365/11/21
محل تولد:زابل
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی میش كار
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1367/03/14
محل تولد:دارکلاته
محل شهادت:بیمارستان گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن میردیلمی
نام پدر:میرعظیم
تاریخ تولد:1345/01/10
تاریخ شهادت:1364/12/24
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا نخعی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1342/04/01
تاریخ شهادت:1376/01/20
محل تولد:قانقرمه
محل شهادت:راسک ایرانشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:خلیل نجف زاده مشهدطرقی
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1348/05/02
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:شیروان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:امرالله نادران
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1349
تاریخ شهادت:1381/04/13
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:بیمارستان تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:فتح الله قربان زاده
نام پدر:رجب علی
تاریخ تولد:1317/03/13
تاریخ شهادت:1365/11/04
محل تولد:جوزک
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس قربان چاه كبوتری
نام پدر:نوروز
تاریخ تولد:1349/04/01
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:رحمت آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد میر
نام پدر:حاجی
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1365/11/03
محل تولد:قلعه محمود
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان قدمعلی صوفی
نام پدر:نوروزعلی
تاریخ تولد:1312/10/09
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین كمالی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1339/05/02
تاریخ شهادت:1362/02/22
محل تولد:بادآشیان سبزوار
محل شهادت:زبیدات عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابوالقاسم قجری اصفهان کلاتی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد مهدوی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1331/03/23
تاریخ شهادت:1357/11/22
محل تولد:میقان
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالفضل مهدوي میقان
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:میقان
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:حجت الله مهدوی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1325/01/17
تاریخ شهادت:1364/04/06
محل تولد:قلعه آقا عبدالله
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:ربیع الله قاسمی
نام پدر:محمداسماعیل
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/12
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:زبیدات عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:شمس الدین موشانی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1335/01/02
تاریخ شهادت:1366/03/27
محل تولد:گرماب
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت