نام:گلدی بای مارامائی
نام پدر:ملابردی
تاریخ تولد:1329/07/07
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:تازه گل آزمون
نام پدر:عراز
تاریخ تولد:1328/10/19
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

 

نام:یعقوب طیلانی داغلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1339/10/16
تاریخ شهادت:1361/09/05
محل تولد:طیلان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ایوب طیلانی داغلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1342/04/15
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:طیلان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیر علی مسعودی جوزچال
نام پدر:طاهر
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رستم هدايتي
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1335/04/11
تاریخ شهادت:1359/11/03
محل تولد:دلند
محل شهادت:ایلام
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین نوری قره تكن
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1362/05/09
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید
نام:محمد وزیری دوزین
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1365/04/13
محل تولد:دوزین
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید
نام:حسین وزیری ثانی
نام پدر:سید رضا
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمود نوروزی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1366/07/18
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد قره تكن
نام پدر:سید علی
تاریخ تولد:1339/09/05
تاریخ شهادت:1367/01/05
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا نوروزی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1366/05/19
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلی وامنانی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1361/03/02
محل تولد:خاندوزسادات
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:محمد نعیمی
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسینعلی میرعرب رضی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1344/01/04
تاریخ شهادت:1360/11/18
محل تولد:رضی
محل شهادت:تنگه جزابه
ورود به صفحه شهید
نام:ایوب میرعرب رضی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1362/12/04
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن میرعرب رضی
نام پدر:بهرامعلی
تاریخ تولد:1346/01/24
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا میردار
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1366/02/5
محل تولد:سوسرا
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی ناوشكی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1359/07/22
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدیر میردار
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:رامیان
محل شهادت:حمیدیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین میرخاندوزی
نام پدر:سیدسلیمان
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1361/06/20
محل تولد:کوه میان
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادعلی میرجواد كهن
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1336/09/05
تاریخ شهادت:1367/03/18
محل تولد:ده دراز
محل شهادت:سقز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد میرخاندوزی
نام پدر:سیدسلیمان
تاریخ تولد:1341/02/14
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفر قاسمی
نام پدر:جانعلی
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:ازدارتپه
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا موسوی
نام پدر:سيدعليرضا
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل تولد:رودبار
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید
نام:حسین منتظری
نام پدر:آقا محمد
تاریخ تولد:1336
تاریخ شهادت:1365/12/17
محل تولد:قلعه نوقره خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس محمدزاده باعفت
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1328/05/12
تاریخ شهادت:1362/12/07
محل تولد:مشهد
محل شهادت:چیلات
ورود به صفحه شهید
نام:منصور گلچین
نام پدر:یدالله
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/26
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید گلچین
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرضا زارع گل چشه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1358/11/19
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد كیانی
نام پدر:غلام نبی
تاریخ تولد:1346/08/09
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:تاتارعلیا
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:براتعلی كهساری
نام پدر:فتح الله
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1365/03/02
محل تولد:ازدارتپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نجات علی كوهستانی
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1344/05/10
تاریخ شهادت:1366/02/03
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نبی الله كوهستانی
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1330/01/01
تاریخ شهادت:1362/03/25
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عید محمد كوهساری
نام پدر:خانعلی
تاریخ تولد:1338/05/07
تاریخ شهادت:1361/08/21
محل تولد:تیلان
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:چراغ علی كوهساری
نام پدر:نادعلی
تاریخ تولد:1346/04/01
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:ویرو
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:حسین حسینی (قلیچ لی)
نام پدر:سیدحبیب
تاریخ تولد:1349/03/10
تاریخ شهادت:1365/12/29
محل تولد:تیل آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله غلامی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1347/09/18
تاریخ شهادت:1364/12/25
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی غلامی
نام پدر:نوروز
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1360/07/27
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا عراقی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/11/20
تاریخ شهادت:1362/12/12
محل تولد:کاشیدار
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن عجم
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1348/08/22
تاریخ شهادت:1367/03/17
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قاسم عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/08/16
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف صفری رودبار
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1364/02/29
محل تولد:رودبار
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد سنچولی
نام پدر:مهردل
تاریخ تولد:1346/03/05
تاریخ شهادت:1366/01/18
محل تولد:مشهد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:احمد شاد
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1345/02/07
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:نیشابور
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمد رضا سمیعی پاقلو
نام پدر:شمس الدین
تاریخ تولد:1347
تاریخ شهادت:1362/12/22
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:میرعباس زنگیش
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1346/04/10
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:چاله پلرز
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی زمانی
نام پدر:شرف خان
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جان علی زارع گلچشمه
نام پدر:اسكندر
تاریخ تولد:1346/12/20
تاریخ شهادت:1366/02/27
محل تولد:تیلان
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی زارع فراهی
نام پدر:بدیل
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1366/02/06
محل تولد:نظام آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:روح الله سعیدی
نام پدر:جعفرقلی
تاریخ تولد:1345/05/06
تاریخ شهادت:1364/12/28
محل تولد:نراب
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر سدیدی
نام پدر:نجفعلی
تاریخ تولد:1345/07/15
تاریخ شهادت:1363/04/22
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:ماردرودخانه کارون
ورود به صفحه شهید
نام:مجید خسرویان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1341/10/01
تاریخ شهادت:1363/07/21
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:كاكعلی رجنی
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1340/01/05
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:رجن
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:براتعلی رجنی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/01/02
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:رضی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

نام:دردی رجبلو
نام پدر:برات
تاریخ تولد:1311/01/10
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:رامیان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید رجبلو
نام پدر:جانعلی
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1367/05/28
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین خان احمدی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1333/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:وامنان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:علی حنیفه صابری
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت