نام:رضا مرتضوی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1341/03/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد سلیاری
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1350/11/05
تاریخ شهادت:1374/03/07
محل تولد:وطنا
محل شهادت:تیغدرخراسان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

 

نام:محمدرضا عسگری
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1336/02/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:لیوان غربی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سبزعلی تیموری ارفتی
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1346/05/20
تاریخ شهادت:1365/12/09
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان ترک جزی
نام پدر:صفرعلی
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوطالب تحشا
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1341/03/10
تاریخ شهادت:1360/09/22
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:گیلان غرب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی پیش دادیان
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1331/02/01
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان یوسفی
نام پدر:فرضعلی
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1363/09/22
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:قاسمعلی مسگر
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1346/09/01
تاریخ شهادت:1364/11/15
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:پرویز مسعودی
نام پدر:میرزا بابا
تاریخ تولد:1339/03/20
تاریخ شهادت:1360/03/31
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمزه مزنگی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1362/09/22
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر مردانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1348/06/03
تاریخ شهادت:1366/12/27
محل تولد:آغوزدره
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید
نام:هوشنگ هادی پور
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:ابو قریب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسين نظري نوکنده
نام پدر:لطف علي
تاریخ تولد:1342/08/12
تاریخ شهادت:1360/10/02
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:جنوب - بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف نظری نوكنده
نام پدر:حجت الله
تاریخ تولد:1301/04/2
تاریخ شهادت:1362/06/26
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله میر عابدینی
نام پدر:سیدبابا
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1364/06/08
محل تولد:دشتی کلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید
نام:یعقوب میرصادقی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1344/08/01
تاریخ شهادت:1365/01/07
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:سلمانیه عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:بخش علی میرزایی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/01/10
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم میرزایی
نام پدر:محمد اسماعیل
تاریخ تولد:1344/05/05
تاریخ شهادت:1363/04/20
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدرضا میرزایی
نام پدر:گل بابا
تاریخ تولد:1338/01/13
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:رقابیه شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیجان میرزای
نام پدر:حبیب
تاریخ تولد:1325/04/09
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد رضا قربانپور
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:كريم كلته اي
نام پدر:كمال
تاریخ تولد:1341/02/02
تاریخ شهادت:1361/06/02
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید
نام:صادق قاسمعلی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1334/03/23/
تاریخ شهادت:1365/02/26
محل تولد:سنگروچ
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد جعفر مهابادي
نام پدر:علي
تاریخ تولد:1341/04/01
تاریخ شهادت:1362/01/24
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالحسن كشير
نام پدر:عقيل
تاریخ تولد:1338/01/03
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

نام:مهدی كشیری نوکنده
نام پدر:عزیز اله
تاریخ تولد:1342/03/29
تاریخ شهادت:1368/07/17
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد محمديان
نام پدر:زين العابدين
تاریخ تولد:1342/05/10
تاریخ شهادت:1362/04/15
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

نام:الیاس منوچهری
نام پدر:محمد ابراهیم
تاریخ تولد:1351/01/01
تاریخ شهادت:1366/07/26
محل تولد:تلور
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

نام:رحمت الله منوچهری
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/09/14
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:سرطاق
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مرتضی منوچهری
نام پدر:سیف الله
تاریخ تولد:1341/11/03
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:تلور
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر محمدی
نام پدر:غضنفر
تاریخ تولد:1350/02/25
تاریخ شهادت:1365/12/17
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یزدان فندرسكی جز
نام پدر:خدابخش
تاریخ تولد:1347/06/27
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:فته کش
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسی محمدقاسمی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340/04/05
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد تقی محمد نیا
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1330/06/12
تاریخ شهادت:1361/03/05
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نصرالله مقصودی
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1343/04/02
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:سنگروج
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید
نام:ایرج كردی
نام پدر:محمدتقی
تاریخ تولد:1346/01/12
تاریخ شهادت:1365/01/12
محل تولد:گز
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:الیاس كردی
نام پدر:صفرعلی
تاریخ تولد:1347/02/20
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحمان كردی
نام پدر:مظفر
تاریخ تولد:1341/04/14
تاریخ شهادت:1362/02/11
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالمناف كردی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/02/03
تاریخ شهادت:1363/12/22
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:مظاهر كردجزی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1345/01/02
تاریخ شهادت:1364/04/03
محل تولد:گزشرقی
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله كردجزی
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1329/07/06
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مازنی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1324/01/24
تاریخ شهادت:1357/11/22
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:کرج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالمناف كردافشاری
نام پدر:صادق
تاریخ تولد:1334/09/01
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید
نام:محمدحسن كرد
نام پدر:رفیع
تاریخ تولد:1342/09/23
تاریخ شهادت:1365/12/17
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود لشکربلوكی
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1349/10/01
تاریخ شهادت:1366/02/01
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سلیمان لشکربلوكی
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1343/08/01
تاریخ شهادت:1363/03/27
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مظفر گلعلی
نام پدر:عليجان
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1365/09/19
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدجعفر كاویانی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1338/06/20
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:تلور
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربانعلی كاوياني
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1348/02/03
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:تلور
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله كاویان تلوری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1341/05/26
تاریخ شهادت:1365/02/03
محل تولد:تلور
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن كیا
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1336/04/01
تاریخ شهادت:1359/03/10
محل تولد:کارکنده
محل شهادت:بهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر كهنه كلبادی
نام پدر:حسین علی
تاریخ تولد:1346/02/01
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:کهنه کلباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:خلیل قهقهه
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1342/11/04
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالحسن قندهاری
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1336/05/09
تاریخ شهادت:1384/11/30
محل تولد:هزارجریب
محل شهادت:قصر شیرین
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد قندهاری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:جزیره ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر كمانگری
نام پدر:خلیل
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/05/20
محل تولد:جفاکنده
محل شهادت:دیوان دره
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرام كمانگری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1312/01/10
تاریخ شهادت:1361/02/17
محل تولد:جفا کنده
محل شهادت:شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:كاظم غلامی
نام پدر:عقیل
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1366/01/18
محل تولد:اندرات
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم عرب نوکندی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/03/03
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت