نام:عبدالرحمن وزیری
نام پدر:قربان گلدی
تاریخ تولد:1344/06/20
تاریخ شهادت:1366/03/28
محل تولد:آرخ کوچک
محل شهادت:بیات مهران
ورود به صفحه شهید

نام:بی بی فاطمه نیازمرادی
نام پدر:تاج
تاریخ تولد:1336/03/17
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:مرجان نازقلیچی
نام پدر:الیاس
تاریخ تولد:1353/02/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:رجب محمد مغفوری
نام پدر:عبدالکریم
تاریخ تولد:1323/07/15
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:الیاس کوسلی
نام پدر:
تاریخ تولد:1330/03/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:پکن دردی کلته
نام پدر:پکن محمد
تاریخ تولد:1325/01/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:کیک کر
نام پدر:نازی
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:درسن تقان قزل
نام پدر:قلچ دردی
تاریخ تولد:1335/03/03
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:شهناز علاقی
نام پدر:عبدالرحمن
تاریخ تولد:1348/06/16
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:نورسلطان شادکام
نام پدر:کوفن
تاریخ تولد:1320/07/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:منقشلاق روسیه
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:طویقلی دولو
نام پدر:تواق بردی
تاریخ تولد:1315/09/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عیدمحمد تریک
نام پدر:عاشور
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

 

نام:میر علي اكبر هاشمي
نام پدر:میراصغر
تاریخ تولد:1344/03/11
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل توماج
نام پدر:تاج مراد
تاریخ تولد:1346/06/17
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:توماج لر
محل شهادت:نهر عنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهيم تمرتاشي
نام پدر:عباسعلي
تاریخ تولد:1344/01/10
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:توماج لر
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:آق اویلی تراج
نام پدر:هورمن
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1368/08/19
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:کرمانشاه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مراد دردی تايلي توماج
نام پدر:تقان دردی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1360/06/26
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حكيم تاتار
نام پدر:انه قليچ
تاریخ تولد:1343/11/12
تاریخ شهادت:1365/05/03
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالغفور تاتار
نام پدر:محمد قلیچ
تاریخ تولد:1344/01/14
تاریخ شهادت:1363/08/08
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالكريم پير قلي زاده
نام پدر:آق اويلي
تاریخ تولد:1343/04/19
تاریخ شهادت:1364/04/06
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:نياز محمد پور خدر
نام پدر:قربان محمد
تاریخ تولد:1343/10/01
تاریخ شهادت:1364/02/20
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالغفور پنق
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1344/03/20
تاریخ شهادت:1364/04/09
محل تولد:مزعه آخوند
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداوردی پنق
نام پدر:رجب محمد
تاریخ تولد:1334/03/01
تاریخ شهادت:1360/09/06
محل تولد:امچلی
محل شهادت:دهلاویه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ستار پرهيز
نام پدر:حليم
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/31
محل تولد:آرخ
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:نور محمد پرون
نام پدر:آق اويلي
تاریخ تولد:1339/08/03
تاریخ شهادت:1362/06/18
محل تولد:بناور
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید
نام:یوسف پرنیان
نام پدر:نوری
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/06/28
محل تولد:سیجوال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله پرموز
نام پدر:ساری
تاریخ تولد:1346/12/23
تاریخ شهادت:1367/04/29
محل تولد:آرخ
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:اراز محمد پرونده
نام پدر:گرگان
تاریخ تولد:1345/02/01
تاریخ شهادت:1365/10/11
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالمجيد يلقي
نام پدر:حاجي
تاریخ تولد:1345/10/02
تاریخ شهادت:1365/08/15
محل تولد:قارقی
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نور محمد یمرلی
نام پدر:ارازقلی
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:بناور
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

نام:قربان محمد یلقی
نام پدر:عراز بردی
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1363/06/28
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف مرگنی
نام پدر:محمدزمان
تاریخ تولد:1343/01/15
تاریخ شهادت:1367/04/01
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:باقر مردانی مرنی
نام پدر:الماس
تاریخ تولد:1348/04/14
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالجبار قزل
نام پدر:تاج بردی
تاریخ تولد:1342/01/15
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

 

نام:فريدون قرنجيك
نام پدر:چوپان
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1366/05/18
محل تولد:نیازآباد
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل قرنجيك
نام پدر:محمدنفس
تاریخ تولد:1351/05/17
تاریخ شهادت:1371/04/30
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:اروند کنار
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدقلی قره نژاد
نام پدر:بایجان
تاریخ تولد:1344/06/30
تاریخ شهادت:1363/11/14
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالقيوم قره قول
نام پدر:نازقلیچ
تاریخ تولد:1345/05/23
تاریخ شهادت:1367/04/31
محل تولد:پنج پیکر
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:طواق محمد قره قول
نام پدر:قربان دردي
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/24
محل تولد:قره قاشلی
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید
نام:طاهر قره جه
نام پدر:صفرمحمد
تاریخ تولد:1346/03/03
تاریخ شهادت:1366/08/16
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

داود قره جه

 

نام:داود قره جه
نام پدر:عمر
تاریخ تولد:1317/11/24
تاریخ شهادت:1367/09/18
محل تولد:بصیرآباد
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحكيم قره جه
نام پدر:نفس
تاریخ تولد:1329/10/25
تاریخ شهادت:1360/06/27
محل تولد:بصیرآباد
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

نام:عاشورمحمد قره جه
نام پدر:محمد نور
تاریخ تولد:1345/02/05
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل تولد:بصیرآباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالغفور گری نوراني
نام پدر:عطانياز
تاریخ تولد:1341/10/17
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید
نام:عيسي نظر نژاد
نام پدر:نظر محمد
تاریخ تولد:1346/10/14
تاریخ شهادت:1366/07/25
محل تولد:قارقی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید
نام:فريدون ندر
نام پدر:آنه محمّد
تاریخ تولد:1344/04/17
تاریخ شهادت:1368/07/18
محل تولد:قره قاشلی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:حاج محمد نامي چاروا
نام پدر:شيخ محمد
تاریخ تولد:1344/09/15
تاریخ شهادت:1366/08/03
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرشيد ناصری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1339/07/03
تاریخ شهادت:1367/01/21
محل تولد:کتوک
محل شهادت:پنجوین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر ناساري
نام پدر:علي
تاریخ تولد:1338/01/23
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:گل محمد ميرزايی
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1339/06/22
تاریخ شهادت:1361/05/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد قدردان توماج
نام پدر:نظرمحمد
تاریخ تولد:1342/01/08
تاریخ شهادت:1366/04/27
محل تولد:چارقلی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحمان كم
نام پدر:مراددردي
تاریخ تولد:1340/06/01
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاجي مراد قاضلي كر
نام پدر:آنا دردی
تاریخ تولد:1338/09/14
تاریخ شهادت:1361/09/27
محل تولد:بناور
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:عاشورطواق كلته
نام پدر:بردي محمد
تاریخ تولد:1344/06/15
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:آنه قربان كلته
نام پدر:حاجي قلی
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1363/09/07
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید
نام:احمد مختوم
نام پدر:عرازحاجي
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/25
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:آنه محمد مختومي گمش تپه
نام پدر:گلدی
تاریخ تولد:1341/06/02
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاج اسماعيل مختوم
نام پدر:عوض
تاریخ تولد:1339/08/05
تاریخ شهادت:1362/05/07
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحميد گلی
نام پدر:صفرقلچ
تاریخ تولد:1346/06/16
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:آرخ بزرگ
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت