نام:محمود مزروعی
نام پدر:الله قلی
تاریخ تولد:1353/06/29
تاریخ شهادت:1376/05/25
محل تولد:کرنگ کفتر
محل شهادت:سراوان 
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس شریفی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1342/11/25
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:ینقاق
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:علی جهانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1347/04/05
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم حسینی پور
نام پدر:میر موسوی
تاریخ تولد:1348
تاریخ شهادت:23/11/1364
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:مشهد قلی دوزینی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:قلی تپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:صادق عرب
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1345/09/01
تاریخ شهادت:1361/08/05
محل تولد:پاسنگ بالا
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد غلامی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1346/05/01
تاریخ شهادت:1365/11/01
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالله عرب
نام پدر:عین الله
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1362/05/10
محل تولد:براین
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اکبر وزیری دوزین
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1348/03/01
تاریخ شهادت:1362/05/10
محل تولد:دوزین
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید
نام:اسماعیل قامنومی
نام پدر:سیدطاهر
تاریخ تولد:1344
تاریخ شهادت:15/4/1360
محل تولد:
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:سید حسین موسوی خسروی
نام پدر:میرولی
تاریخ تولد:1344/05/01
تاریخ شهادت:1364/02/04
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا خسروی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1355/07/01
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم قدیمی
نام پدر:حسنعلی
تاریخ تولد:1346/05/03
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:اسفراین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی صباغیان
نام پدر:حضرت قلی
تاریخ تولد:1346/05/02
تاریخ شهادت:1365/02/09
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:امیر تمرتاش
نام پدر:نوروزعلی
تاریخ تولد:1351/01/18
تاریخ شهادت:1367/05/12
محل تولد:تراجیق
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالفضل گوکلانی
نام پدر:حبیب
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/20
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد فردوست شاد
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1334/05/12
تاریخ شهادت:1366/02/31
محل تولد:دشت شاد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت