نام:حسن نادعلی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1349/07/23
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:گرگان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید
نام:اصغر مستعد شیره جینی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1338/04/10
تاریخ شهادت:1358/11/22
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:گنبدکاووس
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالغفور قلاقی غراوی
نام پدر:دلنگ قاقا
تاریخ تولد:1362/01/02
تاریخ شهادت:1383/02/19
محل تولد:آی تمر
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

نام:محمدرضا قربانی
نام پدر:نورمحمد
تاریخ تولد:1338/07/18
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:پشمک پناده
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید
نام:ایرج جعفری زاده
نام پدر:عبداله
تاریخ تولد:1356/05/20
تاریخ شهادت:1384/01/28
محل تولد:تقی آباد
محل شهادت:مرز پاکستان 
ورود به صفحه شهید

نام:بگن بی بی مقدم اینچه برون
نام پدر:مامن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بایرام سلطان مختوم نژاد
نام پدر:حلیم بردی
تاریخ تولد:1346/01/03
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:نورمحمد مختوم نژاد
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1349/04/05
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:اراز بی بی محمدالق
نام پدر:سلطان
تاریخ تولد:1346/10/2
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالباقی گل چشمه
نام پدر:حاج علی
تاریخ تولد:1359/02/20
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بی بی عایشه گرگانی
نام پدر:قایلی
تاریخ تولد:1336/07/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:جاجی کریمی
نام پدر:ایل گلدی
تاریخ تولد:1330/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:اوغول بی بی قورچایی
نام پدر:عطا
تاریخ تولد:1327/12/20
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:جانه گل قوجق
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1333/07/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:حبیب الله عزیزی
نام پدر:حضرتقلی
تاریخ تولد:1335/01/08
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:آناقلی ظفر
نام پدر:اوده بردی
تاریخ تولد:1318/10/12
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:ساراگل شیروانی
نام پدر:ملامراد
تاریخ تولد:1336/01/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:قربان بی بی دهقان پور اینچه برون
نام پدر:امان طغان
تاریخ تولد:1331/12/12
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بایرام بی بی داز
نام پدر:خان محمد
تاریخ تولد:1342/07/24
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:کلاله
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:خدیجه خرمالی
نام پدر:بیرام
تاریخ تولد:1343/07/03
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:احمد خرمالی
نام پدر:قلیچ
تاریخ تولد:1346/02/19
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:صفرمحمد حیدری
نام پدر:غلام حیدر
تاریخ تولد:1335/07/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عیدعلی جان زمین
نام پدر:بابل
تاریخ تولد:1333/04/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالله توغدری
نام پدر:چاقی آقا
تاریخ تولد:1351/04/02
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:گزل تورانی
نام پدر:صالح بردی
تاریخ تولد:1348/08/16
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بی بی روشن تکه
نام پدر:کریم
تاریخ تولد:1336/02/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:نازمحمد پدری
نام پدر:قربان محمد
تاریخ تولد:1334/02/29
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:تاج محمد پاریخی
نام پدر:حاجیگلدی
تاریخ تولد:1328/10/15
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:رحمت الله بهمرام
نام پدر:عبدالعظیم
تاریخ تولد:1350/10/07
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:محمدولی بهلکه
نام پدر:بیک محمد
تاریخ تولد:1324/04/15
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالمجید آق آتابای
نام پدر:ارازمحمد
تاریخ تولد:1349/03/20
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:آمنه آق
نام پدر:آدینه قلی
تاریخ تولد:1348/04/12
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:کلاله
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:اغول بی بی اینچه برونی
نام پدر:عرازمحمدآقا
تاریخ تولد:1318/10/04
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالله ایگدری
نام پدر:نورمحمد
تاریخ تولد:1347/12/20
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:آی جمال ایری
نام پدر:ارازقلی
تاریخ تولد:1340/07/12
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:کلاله
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:حمیده ایازی
نام پدر:شاه محمد
تاریخ تولد:1350/07/17
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالحلیم قاضی
نام پدر:طواق مراد
تاریخ تولد:1325/08/18
تاریخ شهادت:1394/07/2
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

 

شهید مسیحی اهل گنبد کاووس استان گلستان روبرت اودیسیان جانباز 70درصد

نام:روبرت اودیسیان
نام پدر:آرام
تاریخ تولد:1345/02/14
تاریخ شهادت:1392/05/06
محل تولد:گنبد کاووس
محل شهادت:بیمارستان ساسان تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالوهاب تكه
نام پدر:صفرمحمد
تاریخ تولد:1351/06/05
تاریخ شهادت:1372/03/17
محل تولد:چای بوئی
محل شهادت:چابهار
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی ترك كوهساری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1339/07/20
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:کندسکوه
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:قربانعلی ترك فرخانی
نام پدر:گل محمد
تاریخ تولد:1343/09/16
تاریخ شهادت:1361/04/31
محل تولد:تهران
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی جمعه ترشیزی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1365/10/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:سلیمان تاج فر
نام پدر:بهرام دردی
تاریخ تولد:1346/11/20
تاریخ شهادت:1366/10/27
محل تولد:چای بوئی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود پیری شیره جینی
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1328/04/12
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:سراب
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مرتضی پنجه کزلی
نام پدر:سیاه خان
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد پكن
نام پدر:كوپشير
تاریخ تولد:1345/03/10
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:چای بوئی
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:خوجه قلي پقه
نام پدر:تنگلي
تاریخ تولد:1341/02/08
تاریخ شهادت:1365/01/09
محل تولد:دیگچه
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالكريم پشمكي
نام پدر:سيف الله
تاریخ تولد:1343/05/04
تاریخ شهادت:1364/05/20
محل تولد:پشمک
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:ستار پشمكي
نام پدر:اتز
تاریخ تولد:1343/08/10
تاریخ شهادت:1364/01/27
محل تولد:پشمک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل پشمكي
نام پدر:آنه قلي
تاریخ تولد:1343/05/12
تاریخ شهادت:1365/01/30
محل تولد:پشمک
محل شهادت:پنجوین عراق
ورود به صفحه شهید
نام:تسليم پژمان
نام پدر:صالح
تاریخ تولد:1345/05/19
تاریخ شهادت:1366/09/29
محل تولد:چای بوئی
محل شهادت:نهر عنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحيم پري پور
نام پدر:نازگلدي
تاریخ تولد:1346/04/10
تاریخ شهادت:1366/06/26
محل تولد:آتابای
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:دردي محمد ياپنگ غراوي
نام پدر:خوجه گلدي
تاریخ تولد:1345/08/18
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:زابل
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد باقر یوری
نام پدر:پنجعلی
تاریخ تولد:1346/05/04
تاریخ شهادت:1376/07/21
محل تولد:سراب
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1345/06/13
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گرمه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1338/12/20
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:گرمه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:علی اصغر یاقوتی گنبدجق
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1343/09/01
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی معنوی زاده برفر
نام پدر:نصرت الله
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1358/01/01
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

نام:علی اكبر معصومی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1345/03/10
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:شير محمد همتي
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1346/03/10
تاریخ شهادت:1367/03/02
محل تولد:شیرنگ علیا
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت