نام:حمیدرضا هاشم آبادی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1351/02/01
تاریخ شهادت:1384/08/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:میناب
ورود به صفحه شهید

نام:علی اکبر وردان
نام پدر:شاه حسین
تاریخ تولد:1349/04/01
تاریخ شهادت:1383/11/30
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید

نام:داوود مهدوی فرد
نام پدر:اکبر
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1367/05/03
محل تولد:نودیجه
محل شهادت:باختران
ورود به صفحه شهید
نام:محمدمهدی محمودی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1338/11/13
تاریخ شهادت:1361/08/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:نعمت اله کلانتری خاص
نام پدر:مجیدآقا
تاریخ تولد:1343/03/01
تاریخ شهادت:1365/02/19
محل تولد:اسکول
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمدعلی قوانلو
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1344/08/10
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس حسینی محمد آبادی
نام پدر:سیدعلی
تاریخ تولد:1345/06/05
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:محمداباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي اسلامي
نام پدر:محمد حسين
تاریخ تولد:1336/06/18
تاریخ شهادت:1371/04/19
محل تولد:گنگور
محل شهادت:زابل
ورود به صفحه شهید

 

 

 

 

نام:محمدرضا عسگری
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1336/02/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:لیوان غربی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی ساوری شموشكی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/03/01
تاریخ شهادت:1363/10/06
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:علیرضا تیموری مهاجربادكوبه
نام پدر:علی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:حسینعلی تیموری عبدالهی
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1339/05/01
تاریخ شهادت:1364/12/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:یعقوب طیلانی داغلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1339/10/16
تاریخ شهادت:1361/09/05
محل تولد:طیلان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:براتعلی توانا آبخيزه ای
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1336/01/09
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید
نام:حسین تمسكنی زاهدی
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن تمسكنی نوده
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1363/11/17
محل تولد:نوده ملک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد تقی نژادخردمردی
نام پدر:مهران
تاریخ تولد:1343/06/01
تاریخ شهادت:1362/10/12
محل تولد:چالوس
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

احمد تسلیمی

 

نام:احمد تسلیمی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1325/01/04
تاریخ شهادت:1365/09/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:آبدانان
ورود به صفحه شهید
نام:عباسعلی ترحیمی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1343
تاریخ شهادت:1363/06/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدزمان تربتی نژاد
نام پدر:رضاقلی
تاریخ تولد:1340/05/03
تاریخ شهادت:1360/12/11
محل تولد:کلاجان قاجار
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدصادق ترابی
نام پدر:محمدباقر
تاریخ تولد:1344/03/02
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی تجری
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1344/02/10
تاریخ شهادت:1362/12/05
محل تولد:تقی آباد
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی تاشی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/16
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:كریم تازیكی لمسكی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1339/01/03
تاریخ شهادت:1368/03/30
محل تولد:لمسک
محل شهادت:ماکو
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف تازیكی بالاجلینی
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1327/12/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:جلین
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نوروزعلی تازیكه نژاد
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1311/08/06
تاریخ شهادت:1359/11/01
محل تولد:جلین
محل شهادت:فیاضیه اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله تازیكه کلوئی
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1347/03/20
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:کلو
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسمائیل تازیكه لمسکی
نام پدر:بربر
تاریخ تولد:1344/03/20
تاریخ شهادت:1364/11/26
محل تولد:لمسک
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم تازیكه لمسکی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1342/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:قلندرمحله
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا تازیكه
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1342/08/01
تاریخ شهادت:1365/07/26
محل تولد:سیدمیران
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلی تازیك
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1338/12/01
تاریخ شهادت:1361/02/11
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:دب حردان
ورود به صفحه شهید

 

نام:گل محمد تاجی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346/02/20
تاریخ شهادت:1366/01/22
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا تاجدار نصرآبادی
نام پدر:صفرعلی
تاریخ تولد:1345/02/20
تاریخ شهادت:1364/04/03
محل تولد:نصرآباد
محل شهادت:چنگوله
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود تاتار
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1345/11/23
تاریخ شهادت:1366/06/09
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:حسین پیرانی
نام پدر:سبزعلی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:احمد پیات جوزانی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا پهلوری
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1349/01/05
تاریخ شهادت:1362/01/22
محل تولد:مجن
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قربان پورمحمود
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1339/02/01
تاریخ شهادت:1359/10/29
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:سیدصادق عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله پورمند
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/01/15
تاریخ شهادت:1367/02/31
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمیدرضا پوراعتمادی
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:محوراهواز-خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبرعلی پشمكی
نام پدر:خوجه نیاز
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1363/03/14
محل تولد:تخشی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر پسندیده
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/07/01
تاریخ شهادت:1366/01/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا پسركلی
نام پدر:علیرضا
تاریخ تولد:1346/06/14
تاریخ شهادت:1366/04/25
محل تولد:معصوم آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:صدیقه پروانه
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1328/12/18
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوراحمد پرنیان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/11/18
تاریخ شهادت:1364/12/17
محل تولد:جلین
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف یوسفی قشلاق
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم یوسفی هاشم آباد
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1337/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:هاشم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن یوسفی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/12
محل تولد:دهی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان یوسفی چهار دهی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1328/03/10
تاریخ شهادت:1361/01/12
محل تولد:لمسک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:حسینعلی مقصودلوجعفری
نام پدر:قلی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو محلی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1343/05/01
تاریخ شهادت:1361/08/10
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد كریم مقصودلو
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1343/11/01
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:سرخکلاته
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید
نام:رضا قلی مقصودلو
نام پدر:حمزه
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1365/12/04
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا مقصودلو
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1307/08/04
تاریخ شهادت:1362/10/16
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:دوآب کردستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1345/03/07
تاریخ شهادت:1365/06/09
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1332/08/16
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله مقسم
نام پدر:علي
تاریخ تولد:1339/10/13
تاریخ شهادت:1362/12/08
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:رسول مقدسی جانوری
نام پدر:رجبعلي
تاریخ تولد:1348/05/02
تاریخ شهادت:1365/05/23
محل تولد:امیرآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسدالله یحیایی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/04/08
تاریخ شهادت:1364/05/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شاخ شمیران
ورود به صفحه شهید
نام:علی اكبر مفیدی نژاد
نام پدر:حضرت
تاریخ تولد:1345/08/07
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:کلاجان سادات
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت