نام:ناصر نوری
نام پدر:حاجی کریم
تاریخ تولد:1366/07/26
تاریخ شهادت:1387/04/15
محل تولد:کلاله
محل شهادت:منطقه خان‌لیلی قصر شیرین
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی گرگ
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1362/02/19
تاریخ شهادت:1384/12/25
محل تولد:حاج حسن
محل شهادت:محورزابل-زاهدان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهيم تاجي زاده
نام پدر:محّمد تاجي
تاریخ تولد:1344/10/02
تاریخ شهادت:1365/10/02
محل تولد:کنگر
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:پولاد تات زاده
نام پدر:خالد قلي
تاریخ تولد:1340/03/18
تاریخ شهادت:1360/11/01
محل تولد:آق تپه
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید
نام:اراز نفس پيشين
نام پدر:خان نفس
تاریخ تولد:1339/04/06
تاریخ شهادت:1367/05/27
محل تولد:مراوه تپه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف یادی
نام پدر:نورمحمد
تاریخ تولد:1345/04/09
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ايشان قلي هورن
نام پدر:آق ايشان
تاریخ تولد:1351/06/02
تاریخ شهادت:1370/08/04
محل تولد:کرند
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد مصدق
نام پدر:ایل امان
تاریخ تولد:1343/01/10
تاریخ شهادت:1364/09/23
محل تولد:مجاور
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبيب الله مسافرتمك
نام پدر:آدينه محمد
تاریخ تولد:1344/10/18
تاریخ شهادت:1365/02/03
محل تولد:زاو
محل شهادت:کله قندی
ورود به صفحه شهید

مرادمحمد مردی

 

نام:مرادمحمد مردی
نام پدر:طغان دردی
تاریخ تولد:1340/06/09
تاریخ شهادت:1362/09/15
محل تولد:حاجی بیک سفلی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مشهد مرادي قره قوزی
نام پدر:بابك
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1364/04/23
محل تولد:تمرقره قوزی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:ساربابا قزل
نام پدر:صفرقلي
تاریخ تولد:1343/03/06
تاریخ شهادت:1366/07/19
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عطا نيازي
نام پدر:عطامحمد
تاریخ تولد:1346/05/12
تاریخ شهادت:1366/05/14
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالغفور قره مشك غراوي
نام پدر:بیرام قلی
تاریخ تولد:1353/03/12
تاریخ شهادت:1373/07/22
محل تولد:مالای شیخ
محل شهادت:تربت جام
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد نوری
نام پدر:قدرت محمد
تاریخ تولد:1347/11/11
تاریخ شهادت:1367/01/21
محل تولد:سواربالا
محل شهادت:پنجوین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ولی ولی زاده جلفان
نام پدر:نقد علی
تاریخ تولد:1336/06/01
تاریخ شهادت:1360/09/21
محل تولد:لطف آباد
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید
نام:لطیف نوری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/10/30
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محرم وظیفه شناس قلعه نو
نام پدر:نور محمد
تاریخ تولد:1346/09/09
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:بخش دشتی
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امان محمد قره قوزي
نام پدر:تاج گلدی
تاریخ تولد:1339/07/06
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل تولد:تمرقره قوزی
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:يحيي محمد قرباني
نام پدر:آدینه محمد
تاریخ تولد:1342/10/13
تاریخ شهادت:1364/11/25
محل تولد:عرب لاله گون
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:فرهاد قرباني
نام پدر:دردی
تاریخ تولد:1350/03/08
تاریخ شهادت:1370/10/12
محل تولد:تمرقره قوزی
محل شهادت:زاهدان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالغفور قرباني
نام پدر:عیدی
تاریخ تولد:1342/02/23
تاریخ شهادت:1365/10/23
محل تولد:قره شور
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:اراز محمد نوبخت
نام پدر:يگن محمّد
تاریخ تولد:1347/08/19
تاریخ شهادت:1367/04/31
محل تولد:قره شور
محل شهادت:شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حیدر نمرودی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:تپه رخ
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم میری
نام پدر:گلزار
تاریخ تولد:1347/03/04
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:کلاله
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:امیر میر
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1348/11/09
تاریخ شهادت:1364/11/26
محل تولد:گرایلی
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي قاسمی شورابي
نام پدر:اسحاق
تاریخ تولد:1349/06/12
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:بربرقلعه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:عباسعلی قاسمی
نام پدر:شیخ محمد
تاریخ تولد:1343/04/16
تاریخ شهادت:1363/11/13
محل تولد:کنگر
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرحيم منگلي زاده
نام پدر:خان ادی خان
تاریخ تولد:1345/04/12
تاریخ شهادت:1366/05/04
محل تولد:آق امام
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسحاق فولادی
نام پدر:حیدرقلی
تاریخ تولد:1339/03/07
تاریخ شهادت:1360/04/02
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامحسین فولادی
نام پدر:حیدرقلی
تاریخ تولد:1346/07/06
تاریخ شهادت:1364/11/26
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:گل محمد ملكان
نام پدر:شیرمحمد
تاریخ تولد:1322/04/24
تاریخ شهادت:1364/11/24
محل تولد:کمردار
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین علی ملكان
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1312/06/10
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیرمحمد ملكان
نام پدر:شیرمحمد
تاریخ تولد:1320/03/14
تاریخ شهادت:1366/12/24
محل تولد:کمردار
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاجي قلي ملايي خوجه
نام پدر:سيدنظر
تاریخ تولد:1343/08/13
تاریخ شهادت:1363/02/26
محل تولد:خواجه لر
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا كریم كشته
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1342/12/30
تاریخ شهادت:1363/02/31
محل تولد:کلاله
محل شهادت:سوته کردستان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مشهد محمد قربانی
نام پدر:توپلی
تاریخ تولد:1349/04/06
تاریخ شهادت:1366/02/10
محل تولد:عرب لاله گون
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:آنامحمد مكيل زاده
نام پدر:ولي الله
تاریخ تولد:1342/07/15
تاریخ شهادت:64
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:صفرقلی گوگجه ای
نام پدر:آخی محمد
تاریخ تولد:1343/08/15
تاریخ شهادت:1364/05/30
محل تولد:پیشکمر
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید
نام:سرباز كاملي
نام پدر:گلدي نظر
تاریخ تولد:1342/09/30
تاریخ شهادت:1364/08/28
محل تولد:مالای شیخ
محل شهادت:پیرانشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:آنه مراد گرگانلی دوجی
نام پدر:آدينه قلی
تاریخ تولد:1337/01/06
تاریخ شهادت:1361/03/30
محل تولد:اوچران
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید
نام:نصرالله گرگانلی دوجی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1344/08/11
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:قره گل
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادمحمد گرگانلی دوجی
نام پدر:شامی خان
تاریخ تولد:1347/03/02
تاریخ شهادت:1367/04/12
محل تولد:اوچران
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد گرگانلی دوجی
نام پدر:ارازقليچ
تاریخ تولد:1344/12/09
تاریخ شهادت:1365/01/19
محل تولد:چناران
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

 

نام:سبحان گرگانلی دوجی
نام پدر:ارازقلی
تاریخ تولد:1345/06/25
تاریخ شهادت:1364/10/02
محل تولد:قره قوزی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب محمد گرگانلی دوجی
نام پدر:آنه گلدی
تاریخ تولد:1343/02/12
تاریخ شهادت:1364/02/24
محل تولد:خوجه گلدی
محل شهادت:پنجوین
ورود به صفحه شهید
نام:بايرام دردی گرگانلی دوجی
نام پدر:دوغ قلی
تاریخ تولد:1343/03/08
تاریخ شهادت:1363/07/27
محل تولد:بابا شملک
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید
نام:محمدرضا كیخا
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1338/12/02
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:زابل
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:قیونلی قوچي
نام پدر:محمد دردي
تاریخ تولد:1347/03/06
تاریخ شهادت:1366/11/17
محل تولد:ایمر
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قربان محمد قوچ
نام پدر:عرب
تاریخ تولد:1342/07/02
تاریخ شهادت:1361/10/06
محل تولد:بایتلر
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود كوچكی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/08/07
تاریخ شهادت:1361/01/21
محل تولد:قجه بن
محل شهادت:شرهانی
ورود به صفحه شهید

 

نام:جلال الدين قلي زاده
نام پدر:عبدالحميد
تاریخ تولد:1359/06/13
تاریخ شهادت:1380/04/01
محل تولد:یکه قوز
محل شهادت:تایباد
ورود به صفحه شهید
نام:صفرمحمد قلي زاده
نام پدر:چاري
تاریخ تولد:1343/01/07
تاریخ شهادت:1364/08/24
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:قصر شیرین
ورود به صفحه شهید
نام:محمد غلامی
نام پدر:حاجی
تاریخ تولد:1351/08/26
تاریخ شهادت:1367/02/22
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:اروند کنار
ورود به صفحه شهید

 

نام:شريف عبداله زاده
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1345/11/01
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:کوشکی
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبيب الله طولاني
نام پدر:جمعه
تاریخ تولد:1362/05/01
تاریخ شهادت:1383/02/19
محل تولد:کلاله
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:آنانظر طعنه
نام پدر:سلیمان
تاریخ تولد:1342/03/02
تاریخ شهادت:1363/03/07
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:سقز
ورود به صفحه شهید

 

نام:نظرمحمد طرمي
نام پدر:طرم
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1364/09/21
محل تولد:دهنه
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:عاشورمحمد طاغاني
نام پدر:بردي خان
تاریخ تولد:1346/02/04
تاریخ شهادت:1367/04/31
محل تولد:اجن یلی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدمراد شيخ پور دوجي
نام پدر:امان محمد
تاریخ تولد:1340/03/03
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل تولد:یازگلدی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت