نام:شعبان یوسفی چهار دهی
نام پدر:ابوتراب
تاریخ تولد:1344/06/07
تاریخ شهادت:1386/02/06
محل تولد:چهارده
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید

سید حمیدرضا حسینی (خبرنگار شهید فاجعه منا)

 

نام:حمیدرضا حسینی
نام پدر:
تاریخ تولد:1355
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:عربستان - منا
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی لیاقی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/08/05
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:سرکلاته خراب شهر
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلی تیموری زارع محله
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/01/06
تاریخ شهادت:1361/05/06
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم تقی نیا اميري
نام پدر:علی
تاریخ تولد:11302/10/16
تاریخ شهادت:1364/02/30
محل تولد:امیرکلا
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1341/06/06
تاریخ شهادت:1361/02/17
محل تولد:مهتركلاته
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1340/03/02
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مسلم ترحمی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/13
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید ترحمی
نام پدر:سهراب
تاریخ تولد:1342/06/30
تاریخ شهادت:1360/09/24
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:گیلان غرب
ورود به صفحه شهید
نام:خلیل الله یوسفی
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1345
تاریخ شهادت:1361/06/17
محل تولد:میاندره
محل شهادت:میاندره
ورود به صفحه شهید

 

نام:میكائیل یوسفی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1343/06/02
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:میاندره
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یعقوب یوسفی
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1348/03/01
تاریخ شهادت:1365/12/19
محل تولد:چهارده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربانعلی یوسفی
نام پدر:نعمت
تاریخ تولد:1350/12/01
تاریخ شهادت:1366/04/07
محل تولد:بیشه بنه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد باقر یوری
نام پدر:خلیل
تاریخ تولد:1342/06/01
تاریخ شهادت:1364/05/25
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:اندیمشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب یوری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/07/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

نام:توفیق یوری
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1350/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/20
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید
نام:علی محمد مقدم
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1342/03/08
تاریخ شهادت:1361/01/23
محل تولد:قره تپه
محل شهادت:جاده
ورود به صفحه شهید
نام:جبار (غلامحسین) مقدم
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1332/08/01
تاریخ شهادت:1365/07/25
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد یعقوبی میاندره
نام پدر:یعقوب
تاریخ تولد:1340/06/10
تاریخ شهادت:1367/02/30
محل تولد:میاندره
محل شهادت:اروندکنار
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1363/05/02
محل تولد:یساقی
محل شهادت:حمیدیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد یعقوب پور
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:سیروان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/11/28
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد مفیدی
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1340/12/10
تاریخ شهادت:1360/07/24
محل تولد:یساقی
محل شهادت:بندرترکمن
ورود به صفحه شهید
نام:محمد ابراهیم مفتاح
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد معماری بالاجاده
نام پدر:حجت الله
تاریخ تولد:1347/02/01
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:بالاجاده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:محمدرضا مصدق
نام پدر:صفرعلی
تاریخ تولد:1346/06/20
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:بشیر مسگری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1339/04/20
تاریخ شهادت:1362/05/20
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید
نام:حمیدرضا مسعودی
نام پدر:ملك بابا
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:اسماعیل هدایتی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:دنگلان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن قره خاني
نام پدر:محمد زمان
تاریخ تولد:1336/04/25
تاریخ شهادت:1359/08/03
محل تولد:النگ
محل شهادت:شادگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان وردان مهتر كلاته
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1360/09/20
محل تولد:مهدی کلاته
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل نظر نژاد
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1349/11/20
تاریخ شهادت:1364/05/23
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله میركریمی اندراتي
نام پدر:سید علی
تاریخ تولد:1346/08/25
تاریخ شهادت:1365/11/03
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فیض الله نجار
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1337/04/02
تاریخ شهادت:1365/01/23
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نجیب الله نجار
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1342/03/03
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شهربانو نجاتی
نام پدر:صفرقلی
تاریخ تولد:1329/07/03
تاریخ شهادت:1358/01/08
محل تولد:النگ
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله نجات الهی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/05/20
تاریخ شهادت:1365/11/07
محل تولد:النگ
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نبی الله مهقانی
نام پدر:محمد ابراهیم
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1360/01/03
محل تولد:بالاجاده
محل شهادت:کردکوی
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی مهران
نام پدر:حبیب
تاریخ تولد:1348/05/11
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم كلاگر
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1342/04/03
تاریخ شهادت:1364/12/25
محل تولد:سركلاته
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان مهاجر كرمانی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1363/04/08
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوروزعلی مهاجر كتولی
نام پدر:نجف
تاریخ تولد:1342/04/02
تاریخ شهادت:1363/01/16
محل تولد:گرجی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن مهاجر
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1347/02/15
تاریخ شهادت:1364/11/02
محل تولد:چهارده
محل شهادت:شط علی
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان علي کلایی
نام پدر:نظر علی
تاریخ تولد:1317/10/08
تاریخ شهادت:1364/12/17
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عیسی مومنی
نام پدر:علیجان
تاریخ تولد:1345/02/01
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:یساقی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی قائمی
نام پدر:سیدحسین
تاریخ تولد:1345/09/25
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:چهارده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:محمود كشیری
نام پدر:ربیع
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1361/09/04
محل تولد:چهارده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید
نام:جواد منوچهری
نام پدر:
تاریخ تولد:1335
تاریخ شهادت:1360/02/24
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید منوچهری
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1341/09/01
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحسین منوچهری
نام پدر:رجبعلی
تاریخ تولد:1339/10/01
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدجعفر منقوش
نام پدر:مهدی قلی
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1365/11/21
محل تولد:اسلام آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضانعلی فولادی مهركلاته
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1364/11/27
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا فولادی مهتركلاته
نام پدر:آق بابا
تاریخ تولد:1345/08/10
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفرعلی كریمی طالقانی
نام پدر:الله قلی
تاریخ تولد:1328/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:اسلام آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی محمدزمانی
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1332/07/10
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید
نام:علی محبی فر
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1341/04/01
تاریخ شهادت:1367/08/26
محل تولد:دنگلان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسحاق مازندرانی
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1347/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی مازندرانی
نام پدر:عزیزالله
تاریخ تولد:1306/04/01
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا لیاقی
نام پدر:مرتضی
تاریخ تولد:1345/03/10
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:سرکلاته خراب شهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت