نام:احمد ممشلی
نام پدر:عبدالرضا
تاریخ تولد:1361/06/30
تاریخ شهادت:1361/06/30
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی تیموری
نام پدر:مراد
تاریخ تولد:1314/07/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:صفی آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:نور محمد تیموری کوهسار
نام پدر:رضا قلی
تاریخ تولد:1351/03/01
تاریخ شهادت:1371/03/20
محل تولد:برنجوین
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد تورانی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:فرامرز تورانی
نام پدر:زمان
تاریخ تولد:1343/06/01
تاریخ شهادت:1365/04/05
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعیل تورانی
نام پدر:امام وردی
تاریخ تولد:1313/08/10
تاریخ شهادت:1362/05/12
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید
نام:خداوردی تورانی
نام پدر:شاه محمد
تاریخ تولد:1320/10/01
تاریخ شهادت:1365/12/23
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر تمرتاش
نام پدر:رضا قلی
تاریخ تولد:1345/07/03
تاریخ شهادت:1365/03/19
محل تولد:پاسنگ بالا
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا تشكری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/01/02
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:فارسیان
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:مصیب پیری زیرکوهی
نام پدر:میرعلی
تاریخ تولد:1346/03/16
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:غلامرضا پیاده كوهسار
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1365/05/19
محل تولد:پی دل دل
محل شهادت:شورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس پورمند
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1333/07/05
تاریخ شهادت:1365/11/07
محل تولد:جاجرم
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی قلی پسركلو
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1327/03/01
تاریخ شهادت:1365/11/14
محل تولد:کله کشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبد الله هلاكو
نام پدر:خان محمد
تاریخ تولد:1319/06/08
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی الرضا مصطفی لو
نام پدر:جعفر
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/11/14
محل تولد:ریگ چشمه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:قربان مصطفی لو
نام پدر:جعفر
تاریخ تولد:1327
تاریخ شهادت:1372/08/28
محل تولد:حیدرکلاته
محل شهادت:تونل امام زاده هاشم
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مصطفی لو
نام پدر:کوچک خان
تاریخ تولد:1334/08/28
تاریخ شهادت:1359/01/19
محل تولد:کلوکند
محل شهادت:محورگنبد-آق قلا
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد مصطفی لو
نام پدر:جمشید
تاریخ تولد:1346/01/12
تاریخ شهادت:1364/12/14
محل تولد:قلعه قافه
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا قلی زاده مقدم
نام پدر:حیدر علی
تاریخ تولد:1350/03/03
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی قزلسفلو
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1336/04/03
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:گلوکند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی قزل سفلی
نام پدر:عبدالعظیم
تاریخ تولد:1342/07/01
تاریخ شهادت:1363/12/24
محل تولد:کرنگ کفتر
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:امام قلی قزل سفلو
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1343/08/10
تاریخ شهادت:1364/04/17
محل تولد:تخت
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم قزل سفلو
نام پدر:عابدین
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:القجر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:علی قزل سفلو
نام پدر:شیرخان
تاریخ تولد:1305/01/01
تاریخ شهادت:1366/07/30
محل تولد:امام عبدالله
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاجی بابا قزل سفلو
نام پدر:ولی
تاریخ تولد:1346/09/10
تاریخ شهادت:1366/02/31
محل تولد:قلمی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرضا قزل سفلو
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/11/09
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:القجر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی رضا قزل سفلو
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1335/11/01
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:القجر
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله قزل سفلو
نام پدر:یدالله
تاریخ تولد:1344/01/02
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:سران
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد نوری پور
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1357/06/17
تاریخ شهادت:1377/06/26
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:بشیر نوری
نام پدر:خانعلی
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:پرسه سو
محل شهادت:پل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن نوری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/01/23
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:امام عبدالله
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:علي اكبر قره سفلو
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1349/05/05
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محسن قره سفلو
نام پدر:علي
تاریخ تولد:1341/05/07
تاریخ شهادت:1367
محل تولد:گنبد
محل شهادت:بهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر قره سفلو
نام پدر:قاسمعلی
تاریخ تولد:1349/05/05
تاریخ شهادت:1368/11/21
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:میرجاوه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد قره سفلو
نام پدر:مرتضی قلی
تاریخ تولد:1339/08/02
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر قره سفلو
نام پدر:احمدعلی
تاریخ تولد:1344/07/10
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم وزیری دوزین
نام پدر:شاه گلدی
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:دوزین
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل وزیری دوزین
نام پدر:محمد حسين
تاریخ تولد:1331/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:دوزین
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مشهد قلی وزیری دوزین
نام پدر:محمد رضا
تاریخ تولد:1347/10/01
تاریخ شهادت:1366/02/07
محل تولد:دوزین
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یونس میرزایی
نام پدر:هدایت
تاریخ تولد:1333/04/01
تاریخ شهادت:1363/11/13
محل تولد:درجن
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:حسین میردار
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:قلعه قافه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان میردار
نام پدر:نور علی
تاریخ تولد:1336/01/12
تاریخ شهادت:1365/12/29
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر قربانی
نام پدر:یارمحمد
تاریخ تولد:1351/03/01
تاریخ شهادت:1371/03/02
محل تولد:کیارام
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:نقی میردوستی
نام پدر:سیدعلی اكبر
تاریخ تولد:1347/08/01
تاریخ شهادت:1366/08/07
محل تولد:درجن
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدجان كمالی
نام پدر:بنده
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1367/02/19
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:عباس مهرابی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/09/09
تاریخ شهادت:1362/11/25
محل تولد:جاجرم
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید
نام:ابراهیم قاضوی
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:یونس موسوی
نام پدر:سیدفضل الله
تاریخ تولد:1345
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:فارسیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی محمدی
نام پدر:نقدعلی
تاریخ تولد:1345/01/10
تاریخ شهادت:1365/02/09
محل تولد:اوقان بالا
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسنعلی ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346/01/09
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده
محل شهادت:جزیره تبورهویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود ممشلی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1343/01/20
تاریخ شهادت:1364/11/27
محل تولد:پرپشته
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی ممشلی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1344/05/08
تاریخ شهادت:1370/03/21
محل تولد:آرام نرو
محل شهادت:محورتهران -کرج
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1348/05/01
تاریخ شهادت:1365/09/06
محل تولد:جنگلده بالا
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس ممشلی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1347/08/02
تاریخ شهادت:1367/01/04
محل تولد:القجر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

باباخان ممشلی

 

نام:باباخان ممشلی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1305/12/02
تاریخ شهادت:1362/12/02
محل تولد:کلوکند
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالفضل ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1338/02/03
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده بالا
محل شهادت:جزیره تبورهویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد باقر ممشلی
نام پدر:محمد حسن
تاریخ تولد:1346
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد ملكان
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1362/10/24
محل تولد:فرنگ
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمدزائی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/03/12
تاریخ شهادت:1366/04/31
محل تولد:مینودشت پاسنگ
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین كاووسی
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1348/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:کرنگ کفتر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت