نام:حسن میرعرب رضی
نام پدر:جانعلی
تاریخ تولد:1348/03/01
تاریخ شهادت:1365/09/17
محل تولد:رضی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:شعبانعلی منتظری
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1343/06/30
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین توکلی پلرم
نام پدر:فتح الله
تاریخ تولد:1346/08/20
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:پلرم
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفر پیری
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1364/01/01
محل تولد:زابل
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حیدر قلی مسعودی جوزچال
نام پدر:عیدی محمد
تاریخ تولد:1340/01/11
تاریخ شهادت:1363/02/17
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسمعلی هدایتی كرد
نام پدر:عبد الله
تاریخ تولد:1345/02/10
تاریخ شهادت:1364/01/06
محل تولد:ده خاندوشن
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن هدایتی کرد
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1334/03/06
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:ملچ آرام
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:نجف علی وطنی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:سفیدچشمه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن نور الهی
نام پدر:سلیمان
تاریخ تولد:1344/01/10
تاریخ شهادت:1361/09/22
محل تولد:مشو
محل شهادت:بوکان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حجت الله نكویی
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1348/07/01
تاریخ شهادت:1366/08/07
محل تولد:کشکک
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی نعیمی نظام آباد
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1351/03/20
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:قره قاچ
محل شهادت:مائوت
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر نصیری رضی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/02/01
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:رضی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:براتعلی میرعرب
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1348/04/10
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:زینب آباد
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود نادر خاني
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1346/11/25
تاریخ شهادت:1366/01/15
محل تولد:نامتلو
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسی الرضا میر عرب رضی
نام پدر:آدینه محمد
تاریخ تولد:1337/05/12
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:سفیدچشمه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:میر علی میر عرب رضی
نام پدر:بهرامعلی
تاریخ تولد:1348/04/09
تاریخ شهادت:1369/03/28
محل تولد:رضی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد كلوخی
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1366/11/14
محل تولد:دلند
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا مهاجر وطن
نام پدر:برات علی
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1365/12/14
محل تولد:شیرآباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:حسن محبی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/08/29
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شط علی
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهروز گنجی جام شوران
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/11/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:زینب آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا گرگزاده
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1342/10/07
تاریخ شهادت:1361/03/06
محل تولد:تاتارعلیا
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر كاغذ لو
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/01/10
تاریخ شهادت:1364/05/17
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید
نام:حسین كیخا
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:کوچک
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:قدرت الله كهساری
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1340/01/04
تاریخ شهادت:1362/07/03
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:سلمان كوهساری
نام پدر:یعقوب
تاریخ تولد:1348/06/19
تاریخ شهادت:1368/04/12
محل تولد:الهادی
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:جمعه فرشاد سعید
نام پدر:خواجه
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:زابل
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر فرشا شهیر
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1347/12/03
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:خان محمد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا غفاری توران
نام پدر:فضلعلی
تاریخ تولد:1347/05/01
تاریخ شهادت:1378/02/10
محل تولد:توران فارس
محل شهادت:آزدشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد غفاری توران
نام پدر:غلام حسین
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1362/05/02
محل تولد:توران فارس
محل شهادت:کامیاران
ورود به صفحه شهید
نام:علی غفاری بای
نام پدر:مصیب
تاریخ تولد:1329/03/01
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:توران ترک(رامیان)
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید
نام:مسلم غفاری
نام پدر:جانعلی
تاریخ تولد:1345
تاریخ شهادت:1364
محل تولد:توران ترک
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسین عرب مقیمی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1330/01/24
تاریخ شهادت:1365/04/16
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادعلی صیادی
نام پدر:عباس محمد
تاریخ تولد:1346/03/08
تاریخ شهادت:1364/04/24
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسفعلی صادقلو
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1337/01/11
تاریخ شهادت:1362/05/14
محل تولد:توران ترک
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد شهركی نیا
نام پدر:شمس الدین
تاریخ تولد:1348/04/09
تاریخ شهادت:1365/10/27
محل تولد:زهک
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جمشید سوخته سرایی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1310/01/01
تاریخ شهادت:1368/10/28
محل تولد:دارکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد شاهینی
نام پدر:عبد الرسول
تاریخ تولد:1332/08/07
تاریخ شهادت:1367/05/06
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید
نام:حسن شاه آبادی
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1346
تاریخ شهادت:1367/04/17
محل تولد:حاجی کلاته
محل شهادت:دوپاز
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله زمانی
نام پدر:یار محمد
تاریخ تولد:1339/08/15
تاریخ شهادت:1362/09/23
محل تولد:توران ترک
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

نام:منصور زارعی جلیانی
نام پدر:هادی
تاریخ تولد:1339/10/09
تاریخ شهادت:1362/08/02
محل تولد:باقرآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد رضایی منفرد
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1321/01/03
تاریخ شهادت:1365/04/02
محل تولد:بیرجند
محل شهادت:ساری
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین سارانی
نام پدر:برات
تاریخ تولد:1345/10/07
تاریخ شهادت:1366/02/10
محل تولد:تاتارعلیا
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید
نام:لطیف رحمانیان دوین
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر رجبلو
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1346/10/01
تاریخ شهادت:1366/03/15
محل تولد:رامیان
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی رجبلو
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346/07/01
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:زینب آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداقلي رجب لو
نام پدر:دوست علي
تاریخ تولد:1340/08/11
تاریخ شهادت:1360/08/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی خانه سیل ریز
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1347/05/07
تاریخ شهادت:1367/06/03
محل تولد:گل چشمه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا خاندوزی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1323/02/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسینعلی خاندوزی
نام پدر:درویش علی
تاریخ تولد:1348/03/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید
نام:احمد خاندوزی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/02/10
تاریخ شهادت:1366/07/24
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد رازبان
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1347/09/08
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:تاتارعلیا
محل شهادت:شیراز
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد خاكپور
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید دهنو علیخانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله خواجه
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1345/01/04
تاریخ شهادت:1363/03/23
محل تولد:بلم چرک
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:محسن حسینی واعظ
نام پدر:اقامیر
تاریخ تولد:1341/11/14
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:امیر بارانی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1342
تاریخ شهادت:1366/02/07
محل تولد:زابل
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد تقی انصاری
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1349/01/07
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:حسین آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد حاجیلری
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/04
محل تولد:نامتلو
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله جهانتیغ
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1346/01/03
تاریخ شهادت:1366/01/15
محل تولد:کتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان جهانتیغ
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1317/08/03
تاریخ شهادت:1368/12/24
محل تولد:زابل
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت