نام:محمود پیری شیره جینی
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1328/04/12
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:سراب
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی رضا قزل سفلو
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1335/11/01
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:القجر
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نریمان نظری
نام پدر:بایرام
تاریخ تولد:1332/06/05
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:شیره جین
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید
نام:بشیر مهدی زاده
نام پدر:رشیدعلی
تاریخ تولد:1340/04/02
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفر علي گلستانی
نام پدر:ذكر علي
تاریخ تولد:1331/04/10
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:سراب
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سیاوش ناصری فخر آبادی
نام پدر:حميد
تاریخ تولد:1342/10/15
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلي فرقانی
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1340/1/18
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:بشرویه
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت