نام:عباس حسینی محمد آبادی
نام پدر:سیدعلی
تاریخ تولد:1345/06/05
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:محمداباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جلال علمشاهی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1344/07/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:نوده كتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالمطلب توفيقي
نام پدر:شاهرخ
تاریخ تولد:1338/05/01
تاریخ شهادت:60/4/27
محل تولد:
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:قربانعلی ترك فرخانی
نام پدر:گل محمد
تاریخ تولد:1343/09/16
تاریخ شهادت:1361/04/31
محل تولد:تهران
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس ترابی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1349/09/09
تاریخ شهادت:1365/03/18
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امیر تجری
نام پدر:علی حسین
تاریخ تولد:1340/03/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا تازیكه
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1342/08/01
تاریخ شهادت:1365/07/26
محل تولد:سیدمیران
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالكريم پير قلي زاده
نام پدر:آق اويلي
تاریخ تولد:1343/04/19
تاریخ شهادت:1364/04/06
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله پورمند
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/01/15
تاریخ شهادت:1367/02/31
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبرعلی پشمكی
نام پدر:خوجه نیاز
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1363/03/14
محل تولد:تخشی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:تاج محمد يلمه
نام پدر:ايل مراد
تاریخ تولد:1343/03/01
تاریخ شهادت:1363/03/13
محل تولد:دلیجه یلمه
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن هلا كویی شیرازی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/09/15
تاریخ شهادت:1366/02/09
محل تولد:گنبد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد مصطفی لو
نام پدر:جمشید
تاریخ تولد:1346/01/12
تاریخ شهادت:1364/12/14
محل تولد:قلعه قافه
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:اسماعیل هدایتی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:دنگلان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قاسم هادی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1333/12/15
تاریخ شهادت:1361/04/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علي قره گوزلي كفشگيري
نام پدر:فرامرز
تاریخ تولد:1340/07/17
تاریخ شهادت:1361/04/28
محل تولد:تهران
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:طواق محمد قره قول
نام پدر:قربان دردي
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/24
محل تولد:قره قاشلی
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادعلی نوروزی
نام پدر:غلام علي
تاریخ تولد:1333/01/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:رضی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالرحمان نوراني
نام پدر:ايشان
تاریخ تولد:1346/03/03
تاریخ شهادت:1366/02/27
محل تولد:دیگچه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا نوده شریفی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/12/20
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:نوده شریف
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی نعیمی نظام آباد
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1351/03/20
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:قره قاچ
محل شهادت:مائوت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فیض الله نجار
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1337/04/02
تاریخ شهادت:1365/01/23
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:گل محمد ميرزايی
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1339/06/22
تاریخ شهادت:1361/05/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسين ميرزامحمدی
نام پدر:علي جمعه
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1364/04/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پنجوین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود ميرفندرسكي
نام پدر:سيدابراهيم
تاریخ تولد:1337/01/03
تاریخ شهادت:1362/04/05
محل تولد:سیدآباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین میراعظمی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1316/12/10
تاریخ شهادت:1366/02/16
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:ابراهيم مهقاني تقرتپه
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1360/05/07
محل تولد:تقرتپه
محل شهادت:اندیمشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابوالقاسم قجری اصفهان کلاتی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدصادق كلانتري
نام پدر:مصطفي
تاریخ تولد:1341/05/27
تاریخ شهادت:1363/03/26
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:يحيي مخيري
نام پدر:اسمعيل
تاریخ تولد:1331/05/15
تاریخ شهادت:1360/04/24
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ماردآبادان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان مهاجر كرمانی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1363/04/08
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:حسن كلاسنگیانی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1363/04/07
محل تولد:سركلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد محمديان
نام پدر:زين العابدين
تاریخ تولد:1342/05/10
تاریخ شهادت:1362/04/15
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:محمدعلي كريمي كوران تركي
نام پدر:كريم
تاریخ تولد:1341/06/08
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی محمدی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1339/12/12
تاریخ شهادت:1361/04/27
محل تولد:تاش علیا
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:یدالله كریمی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1341/07/18
تاریخ شهادت:1367/02/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علی اكبر كریمی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1319/04/20
تاریخ شهادت:1360/05/01
محل تولد:بیارجمند
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مشهد محمد قربانی
نام پدر:توپلی
تاریخ تولد:1349/04/06
تاریخ شهادت:1366/02/10
محل تولد:عرب لاله گون
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:اسماعیل ملااكبری
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1335/01/17
تاریخ شهادت:1361/04/31
محل تولد:میقان
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن كریم آبادی
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1346/02/02
تاریخ شهادت:1364/03/27
محل تولد:کریم آباد
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالكريم مارامايي
نام پدر:خدر
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1362/03/30
محل تولد:زیتونلی
محل شهادت:ارومیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:گلمحمد لکزایی
نام پدر:جان محمد
تاریخ تولد:1339/01/06
تاریخ شهادت:1362/09/19
محل تولد:زابل
محل شهادت:قروه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:تاج محمد كر
نام پدر:قايلي
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/24
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سلیمان لشکربلوكی
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1343/08/01
تاریخ شهادت:1363/03/27
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:براتعلی كهساری
نام پدر:فتح الله
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1365/03/02
محل تولد:ازدارتپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:عبدالحسین قندهاری
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1344/12/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:فته کش
محل شهادت:کوشک شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسين کمركي
نام پدر:محمدحسين
تاریخ تولد:1325/02/29
تاریخ شهادت:1361/04/22
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدجعفر فرخی
نام پدر:ابوالقاسم
تاریخ تولد:1346/12/01
تاریخ شهادت:1366/03/07
محل تولد:بالاجاده
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علی اكبر غيناقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1360/04/13
محل تولد:گرگان
محل شهادت:نوسود
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:اسدالله غياثيان
نام پدر:محمدحسين
تاریخ تولد:1332/07/30
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا غیناقی
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1342/07/17
تاریخ شهادت:1362/04/16
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر غلامی اندراتی
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1347/09/01
تاریخ شهادت:1366/02/15
محل تولد:اندرات
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عيسي غفاري توران
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1344/06/15
تاریخ شهادت:1366/02/30
محل تولد:توران فارس
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:حجت الله عباسی شاهكویی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1344/04/20
تاریخ شهادت:1364/03/27
محل تولد:شاهکوه علیا
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

 

 

 

نام:حاجی عنایت
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1329/07/02
تاریخ شهادت:1361/04/02
محل تولد:مارگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدرضا علي محمدزاده
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1344/08/04
تاریخ شهادت:1365/02/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:قصر شیرین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ایوب عباسپور
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1348/01/10
تاریخ شهادت:1365/02/31
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابراهیم علیزاده ثانی
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1341/08/07
تاریخ شهادت:1363/04/08
محل تولد:تهران
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علي عباس نيا
نام پدر:رضاقلی
تاریخ تولد:1338/07/10
تاریخ شهادت:1361/04/24
محل تولد:سنخواست
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:داوود عابدی
نام پدر:پیر محمد
تاریخ تولد:1334/10/10
تاریخ شهادت:1361/04/09
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت