نام:علی ساوری شموشكی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/03/01
تاریخ شهادت:1363/10/06
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1341/06/06
تاریخ شهادت:1361/02/17
محل تولد:مهتركلاته
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1340/03/02
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1345/06/13
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گرمه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1338/12/20
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:گرمه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1363/05/02
محل تولد:یساقی
محل شهادت:حمیدیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/11/28
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:سارا معززی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1366/09/01
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی معززی
نام پدر:الله یار
تاریخ تولد:1341/05/08
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:چلی علیا
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد تقی معززی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1369/01/20
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:منطقه قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رستم هدايتي
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1335/04/11
تاریخ شهادت:1359/11/03
محل تولد:دلند
محل شهادت:ایلام
ورود به صفحه شهید

زهرا قلی پور اردکانی

 

نام:زهرا قلی پور اردكانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن هدایتی کرد
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1334/03/06
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:ملچ آرام
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا نونهال
نام پدر:بابا
تاریخ تولد:1343/05/20
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:گرگان
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسدالله نونهال
نام پدر:بابا
تاریخ تولد:1342/06/01
تاریخ شهادت:1364/04/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:هورالهویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحسین قرده داغلی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1336/04/10
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:دلند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالعلی قره داغلی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/03/11
تاریخ شهادت:1361/04/26
محل تولد:مازیاران
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد قربانی
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/19
محل تولد:اینچه برون
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاجي محمد قرباني
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1347/04/02
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل تولد:ایمرملاساری
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسینعلی میرعرب رضی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1344/01/04
تاریخ شهادت:1360/11/18
محل تولد:رضی
محل شهادت:تنگه جزابه
ورود به صفحه شهید
نام:محمود نجفی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فیض الله نجار
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1337/04/02
تاریخ شهادت:1365/01/23
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نجیب الله نجار
نام پدر:سمیع الله
تاریخ تولد:1342/03/03
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین میرخاندوزی
نام پدر:سیدسلیمان
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1361/06/20
محل تولد:کوه میان
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد میرخاندوزی
نام پدر:سیدسلیمان
تاریخ تولد:1341/02/14
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالعلی محمودزاده
نام پدر:سیف الله
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین محمودزاده
نام پدر:سیف الله
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسحاق فولادی
نام پدر:حیدرقلی
تاریخ تولد:1339/03/07
تاریخ شهادت:1360/04/02
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسنعلی ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346/01/09
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده
محل شهادت:جزیره تبورهویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامحسین فولادی
نام پدر:حیدرقلی
تاریخ تولد:1346/07/06
تاریخ شهادت:1364/11/26
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالفضل ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1338/02/03
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده بالا
محل شهادت:جزیره تبورهویزه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسكندر محزونی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1338/10/10
تاریخ شهادت:1360/11/30
محل تولد:کاشمر
محل شهادت:دیوان دره
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن مازندرانی
نام پدر:نجف قلی
تاریخ تولد:1339/01/20
تاریخ شهادت:1359/12/26
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:فریدون كتولی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/07/17
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فرامرز كتولی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1340/06/14
تاریخ شهادت:1360/01/17
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر كاغذ لو
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/01/10
تاریخ شهادت:1364/05/17
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله كیخا
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1340/01/08
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید
نام:ابوالقاسم فتاح زاده
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1353/07/01
تاریخ شهادت:1373/08/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:مسعود فتاح زاده
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1347/05/01
تاریخ شهادت:1364/12/25
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:حافظ علیانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1341/09/01
تاریخ شهادت:1365/11/15
محل تولد:جفاکنده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله علیانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1340/05/02
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:جفاکنده
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین عاشوری شیخی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:علی اباد
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن عاشوری شیخی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1345/04/30
تاریخ شهادت:1366/02/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قاسم عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/08/16
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:معصومه عرب بالا جلینی
نام پدر:ملك محمد
تاریخ تولد:1305/05/28
تاریخ شهادت:1366/05/09
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:مکه
ورود به صفحه شهید
نام:حسن شهرآبادی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1345/09/21
تاریخ شهادت:1362/08/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:درویش سیاه بالایی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:اوجابن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن سیدرضایی
نام پدر:میرزا احمد
تاریخ تولد:1329/09/01
تاریخ شهادت:1360/06/06
محل تولد:قلعه نو خرقان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم سیاه مرگویی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1345/01/15
تاریخ شهادت:1365/12/10
محل تولد:علی آبادکنارشهر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مصطفی سیاه بالایی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1342/01/02
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:اوجابن
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا شریعتی فرد
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1360/08/24
محل تولد:مشهد
محل شهادت:جنگل آمل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مصطفي سليماني
نام پدر:عباس علی
تاریخ تولد:1341/06/01
تاریخ شهادت:1360/11/29
محل تولد:قلی تپه
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله زمانی
نام پدر:یار محمد
تاریخ تولد:1339/08/15
تاریخ شهادت:1362/09/23
محل تولد:توران ترک
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبر علی ستوده
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1334/07/18
تاریخ شهادت:1363/09/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد روشنايي
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1338/03/20
تاریخ شهادت:1361/01/07
محل تولد:خرمشهر
محل شهادت:تپه سبزخوزستان
ورود به صفحه شهید
نام:یوسف علی ستوده
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1337/09/24
تاریخ شهادت:1363/09/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:تقی روانی
نام پدر:سید هاشم
تاریخ تولد:1332/11/14
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر ساوری شموشكی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1340/04/20
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت