نام:عباس قدرتی
نام پدر:مصیب
تاریخ تولد:1306/02/10
تاریخ شهادت:1357/11/20
محل تولد:زابل
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد بهمنی شیره جینی
نام پدر:صمد
تاریخ تولد:1338/01/08
تاریخ شهادت:1357/11/20
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اصغر بهره مند
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1322/04/03
تاریخ شهادت:1357/11/20
محل تولد:رضائیه
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت