نام:بی بی فاطمه نیازمرادی
نام پدر:تاج
تاریخ تولد:1336/03/17
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:مرجان نازقلیچی
نام پدر:الیاس
تاریخ تولد:1353/02/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بگن بی بی مقدم اینچه برون
نام پدر:مامن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:رجب محمد مغفوری
نام پدر:عبدالکریم
تاریخ تولد:1323/07/15
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:رضا مرتضوی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1341/03/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بایرام سلطان مختوم نژاد
نام پدر:حلیم بردی
تاریخ تولد:1346/01/03
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:نورمحمد مختوم نژاد
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1349/04/05
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:اراز بی بی محمدالق
نام پدر:سلطان
تاریخ تولد:1346/10/2
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:گلدی بای مارامائی
نام پدر:ملابردی
تاریخ تولد:1329/07/07
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:عبدالباقی گل چشمه
نام پدر:حاج علی
تاریخ تولد:1359/02/20
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:بی بی عایشه گرگانی
نام پدر:قایلی
تاریخ تولد:1336/07/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:الیاس کوسلی
نام پدر:
تاریخ تولد:1330/03/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:پکن دردی کلته
نام پدر:پکن محمد
تاریخ تولد:1325/01/10
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:جاجی کریمی
نام پدر:ایل گلدی
تاریخ تولد:1330/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گنبدکاووس
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

نام:کیک کر
نام پدر:نازی
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:منا
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت