نام:محمدتقی معززی
نام پدر:الله یار
تاریخ تولد:1341/05/08
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:چلی علیا
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي بیارجمندی
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1344/02/01
تاریخ شهادت:1365/03/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شهامت عیسی بیگی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1343/03/03
تاریخ شهادت:1367/05/10
محل تولد:سراب
محل شهادت:روددز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعیل قوشكرپی
نام پدر:درویشعلی
تاریخ تولد:1341/1/1
تاریخ شهادت:1365/4/12
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت