نام:حاج امان قره باش
نام پدر:شاه جان
تاریخ تولد:1345/09/12
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل تولد:آق قلا
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید
نام:احمد علیزاده صومعه
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:غلامرضا سوری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم تقی نیا اميري
نام پدر:علی
تاریخ تولد:11302/10/16
تاریخ شهادت:1364/02/30
محل تولد:امیرکلا
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امیر تجری
نام پدر:علی حسین
تاریخ تولد:1340/03/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا پسركلی
نام پدر:علیرضا
تاریخ تولد:1346/06/14
تاریخ شهادت:1366/04/25
محل تولد:معصوم آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو محلی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1343/05/01
تاریخ شهادت:1361/08/10
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

نام:توفیق یوری
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1350/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/20
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1345/06/13
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گرمه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیر علی مسعودی جوزچال
نام پدر:طاهر
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مزرعه
نام پدر:جمشید
تاریخ تولد:1348/06/17
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:حکیم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی مراغه
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1345/02/28
تاریخ شهادت:1364/12/07
محل تولد:چهل دختر
محل شهادت:سلیمانیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسمعلی هدایتی كرد
نام پدر:عبد الله
تاریخ تولد:1345/02/10
تاریخ شهادت:1364/01/06
محل تولد:ده خاندوشن
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم وسیع سری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/10/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:حسینعلی نورا
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1349/03/02
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله نقوی
نام پدر:حسین علی
تاریخ تولد:1336/10/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:شاهکوه علیا
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ولی الله(مجید) میرشهیدی
نام پدر:سیدیوسف
تاریخ تولد:1341/08/10
تاریخ شهادت:1366/04/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدزمان مهاجر
نام پدر:محمد رحیم
تاریخ تولد:1345/04/19
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا فولادی مهتركلاته
نام پدر:آق بابا
تاریخ تولد:1345/08/10
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان كریمی
نام پدر:مرادعلی
تاریخ تولد:1348/09/17
تاریخ شهادت:1367/01/08
محل تولد:گرگان
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید
نام:علی محبی فر
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1341/04/01
تاریخ شهادت:1367/08/26
محل تولد:دنگلان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالله لیاقی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:فریدون كتولی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/07/17
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:صمد کرد
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1365/4/5
محل تولد:
محل شهادت:ایلام(مهران)
ورود به صفحه شهید

 

نام:ولی الله فرامرزی
نام پدر:عین الله
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:پلنگر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین فتحعلی زاده مالک
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1311/02/16
تاریخ شهادت:1358/01/07
محل تولد:اردبیل
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرام دردي صفري
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/11/08
تاریخ شهادت:1366/05/10
محل تولد:اوچ تپه
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:كاظم صادق پور
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1345/05/01
تاریخ شهادت:1366/05/12
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید
نام:علی اكبر صابری
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:درویش سیاه بالایی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:اوجابن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجتبی شكوهی
نام پدر:عین الله
تاریخ تولد:1347/01/10
تاریخ شهادت:1367/01/13
محل تولد:گرگان
محل شهادت:حلبچه
ورود به صفحه شهید
نام:علی سیاهی
نام پدر:عباس علی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:مسلم روشنی
نام پدر:زمان
تاریخ تولد:1346/09/01
تاریخ شهادت:1366/07/21
محل تولد:یساقی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:باقر رضاپورمهترکلاته
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1345/12/01
تاریخ شهادت:1366/05/14
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:خیرالله خسروی کتولی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/10/15
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:حاجی کلاته
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا خاكپور
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1345/04/10
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:پیرواش
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:یوسف دینكو
نام پدر:غلام علي
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:الستان
محل شهادت:حمیدیه اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین حلبی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/06/10
تاریخ شهادت:1367/05/02
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا دامن زن
نام پدر:محمد نور
تاریخ تولد:1346/03/01
تاریخ شهادت:1366/03/01
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله خوری جندقی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1346/02/15
تاریخ شهادت:1365/01/15
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:سیدكریم حسینی كلبادی
نام پدر:سیدهادی
تاریخ تولد:1345/06/15
تاریخ شهادت:1375/03/28
محل تولد:كهنه كلباد
محل شهادت:بندرگز
ورود به صفحه شهید
نام:مسلم حسینی
نام پدر:سید غلام حسین
تاریخ تولد:1349
تاریخ شهادت:1372
محل تولد:آرام نرو
محل شهادت:بهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا حجتی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1346/10/23
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:ارسک
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد بابایی خنک داری
نام پدر:كرم
تاریخ تولد:1343/02/04
تاریخ شهادت:1362/06/26
محل تولد:قائمشهر
محل شهادت:پیرانشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم ایمانی نصرت آبادی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1347/11/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:نصرت اباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی حاجی لری قلی آبادی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/10/20
تاریخ شهادت:1366/03/07
محل تولد:پیراواش
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:رمضان پاسندی
نام پدر:رحمان
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبر پایین محلي
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1335/11/01
تاریخ شهادت:1361/04/27
محل تولد:جلین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:بیک محمد شعبان
نام پدر:غلام حسین
تاریخ تولد:1335/12/10
تاریخ شهادت:1366/02/02
محل تولد:مرجان آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غفور بنی عقیل
نام پدر:سیدعلی اصغر
تاریخ تولد:1341/07/1
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل افرازه
نام پدر:علیجان
تاریخ تولد:1350/01/12
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:زابل
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:عسگر باقری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1338/03/10
تاریخ شهادت:1365/02/03
محل تولد:روستای تلور
محل شهادت:فاو - شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم احمدی آزاد
نام پدر:سیدمحمود
تاریخ تولد:1340/05/01
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل تولد:سواد كوه
محل شهادت:تهران-ورامین
ورود به صفحه شهید
نام:محمد مهدی احمدی
نام پدر:علی محمد
تاریخ تولد:1347/10/27
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي يوري
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/04/02
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالغدیر پاریاو
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1346/01/10
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:کاظم صادقپور ملک میان
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1347/06/30
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر محزونی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1350/01/02
تاریخ شهادت:1365/02/31
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا غریب آبادی
نام پدر:علیجان
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/25
محل تولد:شیرنگ علیا
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا خسروی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1355/07/01
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت