نام:محمد علي يوري
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/04/02
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حاج عطا الله نعمتی
نام پدر:نصرالله
تاریخ تولد:1314/08/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:ساورکلاته
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:علیرضا نصرالله نژاد
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1353/07/01
تاریخ شهادت:1373/08/28
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد مهاجری
نام پدر:سیدمحمدقاسم
تاریخ تولد:1338/01/02
تاریخ شهادت:1366/11/11
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی جفائی نوده
نام پدر:اکبر
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علی اصغر منوچهرتلوری
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:1344/10/15
تاریخ شهادت:1365/04/06
محل تولد:تلور
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:منصور ملاشاهی
نام پدر:دوران
تاریخ تولد:1340/10/10
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نورالله ملاح
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1338/11/03
تاریخ شهادت:1365/04/30
محل تولد:لیوان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نادعلي مجيدی پور
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1334/03/01
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل تولد:نودیجه
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالخالق لنگری
نام پدر:سید موسی
تاریخ تولد:1336/01/14
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:نیشابور
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدزمان کیا الحسینی
نام پدر:سیداکبر
تاریخ تولد:1342/01/12
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:سرکلاته
محل شهادت:دوکوهه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد علی كریمی طالقانی
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:1306/04/02
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:شاهده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:علی اکبر قاضی شموشکی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1358/01/01
تاریخ شهادت:1373/08/28
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:اندیمشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد غلامی نيا
نام پدر:فقیر
تاریخ تولد:1336/08/03
تاریخ شهادت:1365/08/04
محل تولد:زابل
محل شهادت:کامیاران
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجيد غلامی‌کارناهی
نام پدر:علیجان
تاریخ تولد:1355/06/23
تاریخ شهادت:1374/10/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پیرانشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی غریب شیرنگی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1326/05/03
تاریخ شهادت:1359/09/02
محل تولد:شیرنگ
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:صادق غریب
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1325/02/02
تاریخ شهادت:1363/12/23
محل تولد:سیدمیران
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:علي اكبر عليان نژاد
نام پدر:عزیز
تاریخ تولد:1328/03/10
تاریخ شهادت:1365/08/04
محل تولد:جفا كنده
محل شهادت:کامیاران
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس صیادی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1349/02/01
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:آقچلی
محل شهادت:حلبچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي اكبر شريعتی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1323/10/05
تاریخ شهادت:1364/03/12
محل تولد:اندرات
محل شهادت:هورالهویزه
ورود به صفحه شهید

محمد طلوع شاهرودیان

 

نام:محمد طلوع شاهرودیان
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1340/01/15
تاریخ شهادت:1365/11/29
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:خلیل سینه سپهری
نام پدر:نادر
تاریخ تولد:1341/06/01
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

نام:حبیب الله سیدرضایی
نام پدر:میرزااحمد
تاریخ تولد:1343/06/30
تاریخ شهادت:1360/09/23
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسقلي ساورعليا
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1315/11/20
تاریخ شهادت:1370/12/19
محل تولد:سیدمیران
محل شهادت:بیمارستان 5آذرگرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزیزالله سارانی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1340/12/20
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:1365/10/24
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی روانی
نام پدر:سیدهاشم
تاریخ تولد:1341/10/19
تاریخ شهادت:1361/01/09
محل تولد:گنبد
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اکبر رادکانی
نام پدر:قدر
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی دوان لو
نام پدر:حسین خان
تاریخ تولد:1333/01/06
تاریخ شهادت:1365/01/15
محل تولد:رحیم آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل خسروي كتولي
نام پدر:علی رضا
تاریخ تولد:1336/08/01
تاریخ شهادت:1364/02/07
محل تولد:پیجک محله
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين خان بيكي
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1340/04/20
تاریخ شهادت:1367/05/25
محل تولد:سدن
محل شهادت:زاغمرز
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبيب الله خالو حسینی
نام پدر:شعبانعلي
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:کلاسنگیان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسحاق حسينی
نام پدر:آقا محمد
تاریخ تولد:1313/08/23
تاریخ شهادت:1363/12/16
محل تولد:شمس آباد
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدعلي حجازي
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1339/04/01
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:النگ
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامعلي جهانتیغ
نام پدر:دهباش
تاریخ تولد:1341/02/01
تاریخ شهادت:1361/11/24
محل تولد:پشت آب
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:شعبان جمال لیوانی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1332/04/01
تاریخ شهادت:1365/07/21
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید
نام:نوروزعلي تازیکه
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1366/05/30
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:صادق تازیكه
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1337/7/1
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سیدمیران
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد بیانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1312/06/12
تاریخ شهادت:1362/10/09
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید
نام:علی اکبر باقری
نام پدر:مرادعلی
تاریخ تولد:1342/12/02
تاریخ شهادت:1367/03/23
محل تولد:بیارجمند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدرت الله باقری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1342/03/05
تاریخ شهادت:1364/04/04
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:چنگوله
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوروزعلی آیدانی
نام پدر:بهرامعلی
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1361/06/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد آخوندزاده
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد امیری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1343/06/20
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:گرگان
محل شهادت:هورالهویزه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس امیرخانی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1332/07/08
تاریخ شهادت:1362/05/27
محل تولد:سعد آباد
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسدالله اصغري
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/10/26
تاریخ شهادت:1364/01/29
محل تولد:گز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عمران ابراهیمی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1339/06/06
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل تولد:آغوزدره
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسي الرضا خراسانی قلی آباد
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/08
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد شکی
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/11
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت