نام:محمدرضا عسگری
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1336/02/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:لیوان غربی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

نام:مهدی كشیری نوکنده
نام پدر:عزیز اله
تاریخ تولد:1342/03/29
تاریخ شهادت:1368/07/17
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:داوود شیخ هدایتی
نام پدر:محمد حسن
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امین الله طیبی ولاغوزی
نام پدر:بابا
تاریخ تولد:1338/08/01
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا طغرایی
نام پدر:یعقوب
تاریخ تولد:1339/10/02
تاریخ شهادت:1361/03/06
محل تولد:گرگان
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدمهدی دهقان مجنی
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/27
محل تولد:مجن
محل شهادت:دزفول
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فريبرز صلبی
نام پدر:ذکریا
تاریخ تولد:1343/01/02
تاریخ شهادت:1365/01/28
محل تولد:سرطاق
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود کیا
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1343/04/05
تاریخ شهادت:1365/10/23
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسی الرضا خواستار
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1337/08/10
تاریخ شهادت:1365/11/12
محل تولد:میقان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عادل دادخواه اردهائی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1340/01/07
تاریخ شهادت:1363/12/24
محل تولد:طاطارعلیا
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر عرب بالا جلینی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/04
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:فاو والفجر8
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:طهماسبقلي زمانی
نام پدر:مبین
تاریخ تولد:1341/02/11
تاریخ شهادت:1366/01/30
محل تولد:نامن
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

وحید گالشی

 

نام:وحید گالشی
نام پدر:عزیزالله
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1363/12/22
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محسن جهانتيغ
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1330/05/03
تاریخ شهادت:1363/04/20
محل تولد:جهان تیغ
محل شهادت:كوشك
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر حسام
نام پدر:محّمد علي
تاریخ تولد:1336/03/03
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمودرضا عليمحمدی
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1344/01/06
تاریخ شهادت:1362/12/03
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدحسن قاسمدخت
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسفنديار خادم لو
نام پدر:بابا
تاریخ تولد:1336/03/02
تاریخ شهادت:1366/08/25
محل تولد:گلوگاه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا ويزواري
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1334/06/20
تاریخ شهادت:1365/05/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد باقر ساورعليا
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1339/02/10
تاریخ شهادت:1367/03/19
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عليرضا كردافشار
نام پدر:ابوالقاسم
تاریخ تولد:1339/01/14
تاریخ شهادت:1366/02/01
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس حاج صفري
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:آلوکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محبتعلي عودی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1340/06/17
تاریخ شهادت:1363/07/05
محل تولد:
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد فردوست شاد
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1334/05/12
تاریخ شهادت:1366/02/31
محل تولد:دشت شاد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالرضا حسینی طلب
نام پدر:سیدیدالله
تاریخ تولد:1341/02/24
تاریخ شهادت:1361/03/05
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ایرج رضازاده سیاه گورابی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1340/06/27
تاریخ شهادت:1366/02/28
محل تولد:بندر ريگ
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:سیدمختار حسينی
نام پدر:سیدامین الله
تاریخ تولد:1340/04/10
تاریخ شهادت:1362/12/03
محل تولد:قوینلی
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي اصغر عبدالحسينی
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1335/10/01
تاریخ شهادت:1362/06/26
محل تولد:سلطان آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي اكبر سهرابيان
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1342/03/02
تاریخ شهادت:1365/07/20
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدنقی صلبی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1327/10/24
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:سرطاق
محل شهادت:كربلای 4
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضي رئیسي
نام پدر:موسي
تاریخ تولد:1345/04/05
تاریخ شهادت:1368/06/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:کرج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامعلي دريانورد
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1340/07/20
تاریخ شهادت:1363/07/03
محل تولد:بندر ترکمن
محل شهادت:بوکان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسي الرضا خراسانی قلی آباد
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/08
محل تولد:قلی آباد
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدي حسيني واعظ
نام پدر:آقامیر
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شرق دجله
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبانعلي رحيمي
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:1312/11/20
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:میقان
محل شهادت:کرخه نور
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد زمان شاهينی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/04/02
تاریخ شهادت:1365/07/11
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر توحیدی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1380/07/12
محل تولد:سراب
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:تقي كياني
نام پدر:لطف اله
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/04
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد علي ملك شاهکویی
نام پدر:قنبر
تاریخ تولد:1342/08/02
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:شاهکوه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مصطفی صفایی
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1342/08/02
تاریخ شهادت:1365/11/19
محل تولد:کلوکند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجبعلي دودانگه
نام پدر:علي اكبر
تاریخ تولد:1342/09/16
تاریخ شهادت:1366/12/16
محل تولد:بندر ترکمن
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله جمال ليواني
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1337/01/10
تاریخ شهادت:1364/11/30
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:آبادان - جنوب پل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قربان فرجي
نام پدر:حاج میرزا
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:آغوزدره
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد زارعي
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1345/02/15
تاریخ شهادت:1365/09/11
محل تولد:صوفیان
محل شهادت:شط علی
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد حسن غفاری
نام پدر:قنبر
تاریخ تولد:1340/10/01
تاریخ شهادت:1365/10/30
محل تولد:گرگان
محل شهادت:منطقه عملياتي شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:حسينعلي خالداران
نام پدر:نعمت الله
تاریخ تولد:1340/05/12
تاریخ شهادت:1361/11/16
محل تولد:کلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:صمد اسودی شیره جینی
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1339/12/02
تاریخ شهادت:1363/12/18
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پایگاه شهید بیگلوی اهواز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عليرضا خدامي
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1336/11/01
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن امام دوست
نام پدر:گلزار
تاریخ تولد:1340/02/05
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعيل قهرماني اردهانی
نام پدر:محب علی
تاریخ تولد:1340/02/03
تاریخ شهادت:1361/04/31
محل تولد:اردها
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسین رحمانی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1338/06/10
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی رضا کوهستانی
نام پدر:ابوذر
تاریخ تولد:1341/01/14
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی احمدی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1339/08/05
تاریخ شهادت:1364/12/13
محل تولد:بیارجمند
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدطاهر طاهری
نام پدر:آیت الله سید حبیب الله
تاریخ تولد:1338/09/21
تاریخ شهادت:1363/12/05
محل تولد:نجف اشرف
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:صادق مكتبی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1342/07/01
تاریخ شهادت:1364/12/29
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد شکی
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/11
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:محمدحسن علاءالدین
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1336/09/22
تاریخ شهادت:1362/10/30
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:کاظم کاظمی
نام پدر:سیدعلی نقی
تاریخ تولد:1336
تاریخ شهادت:1364/06/02
محل تولد:آرادان - گرمسار
محل شهادت:طلائیه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت