عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

جهانگیر مرجانی

 

نام:جهانگیر مرجانی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1337/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:نیر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید كمالی فاز
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/09/28
تاریخ شهادت:1366/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی مهاجری خرقی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1347/04/05
تاریخ شهادت:1364/11/27
محل تولد:خرق
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمداسماعیل مهاجر منقوش
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:سلطان آباد
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی ممشلی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1344/05/08
تاریخ شهادت:1370/03/21
محل تولد:آرام نرو
محل شهادت:محورتهران -کرج
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله محمد علیخانی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1342/03/01
تاریخ شهادت:1365/10/15
محل تولد:سلطان آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:گلمحمد لکزایی
نام پدر:جان محمد
تاریخ تولد:1339/01/06
تاریخ شهادت:1362/09/19
محل تولد:زابل
محل شهادت:قروه
ورود به صفحه شهید

 

نام:خلیل گل بی بی مرزنکلاتی
نام پدر:محمد تقی
تاریخ تولد:1345/11/02
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله علیانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1340/05/02
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:جفاکنده
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید
نام:حمید عرب قبادی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:ذبیح الله سیدكتولی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:مزرعه كتول
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا سوخته سرایی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1344/04/15
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسفندیار زمانی حصاری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:تربت حیریه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدرضا ریاضی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1339/02/04
تاریخ شهادت:1361/12/26
محل تولد:گنبد
محل شهادت:هویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر رمضانی
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1342/09/03
تاریخ شهادت:1361/08/02
محل تولد:تهران
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی درگی زاده
نام پدر:غلام علی
تاریخ تولد:1355/03/11
تاریخ شهادت:1378/11/07
محل تولد:گرگان
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد (خسرو) بائیان
نام پدر:حاج حسن
تاریخ تولد:1344/01/21
تاریخ شهادت:1364/11/29
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی امیری
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1342/04/18
تاریخ شهادت:1365/05/02
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:كورش جهان تيغ شادی
نام پدر:موسي
تاریخ تولد:1349/06/17
تاریخ شهادت:1369/09/05
محل تولد:زهک
محل شهادت:اندیمشک
ورود به صفحه شهید
نام:محمد اكبری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1349/03/22
تاریخ شهادت:1365/10/03
محل تولد:گنبد
محل شهادت:چزابه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد برزگر خاندوزی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1347/10/01
تاریخ شهادت:1367/02/09
محل تولد:امیرآباد فندرسک
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا آهنگری
نام پدر:گوج گلدی
تاریخ تولد:1348/04/17
تاریخ شهادت:1368/06/28
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:زرینه رود سقز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابراهیم حسینی نوکندی
نام پدر:سیدرضا
تاریخ تولد:1346/10/12
تاریخ شهادت:1365/12/08
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:امیر بیگدلی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/10/12
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدرت الله خواجه میرزایی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/04/10
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:طالش علیا
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسین احمدی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/08/30
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل خير خواه
نام پدر:محمد ابراهيم
تاریخ تولد:1348/06/27
تاریخ شهادت:1365/06/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس حسینی اوزینه
نام پدر:سیدابوالقاسم
تاریخ تولد:1349/05/02
تاریخ شهادت:1366/12/11
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

علی نوری

 

نام:علي نوری
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1346/05/14
تاریخ شهادت:1362/12/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:صادق جهانگيري
نام پدر:ابراهیم خان
تاریخ تولد:1344/03/02
تاریخ شهادت:1362/12/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:چنگوله
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدحسين قره سانلو
نام پدر:علي اكبر
تاریخ تولد:1346/11/26
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ذكریا مهدوی
نام پدر:رسول
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1361/03/02
محل تولد:اندرات
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:رمضان خورشید كلایی
نام پدر:خليل
تاریخ تولد:1343/10/20
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:محمد اباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلي كریم آبادی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1344/05/20
تاریخ شهادت:1361/10/29
محل تولد:کریم آباد
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر خيام تهراني
نام پدر:تقی
تاریخ تولد:1346/09/19
تاریخ شهادت:1361/05/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قربان سعادتی محمد آباد
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1346/06/20
تاریخ شهادت:1361/05/06
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:شعبانعلی باباکردی
نام پدر:حیدرقلی
تاریخ تولد:1345/10/02
تاریخ شهادت:1362/04/31
محل تولد:خاركلا
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضانعلی بائیان جزی
نام پدر:ابوالقاسم
تاریخ تولد:1345/05/14
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمودرضا عليمحمدی
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1344/01/06
تاریخ شهادت:1362/12/03
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر توحیدی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1380/07/12
محل تولد:سراب
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قربان فرجي
نام پدر:حاج میرزا
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:آغوزدره
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت