نام:میر علي اكبر هاشمي
نام پدر:میراصغر
تاریخ تولد:1344/03/11
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدصادق ترابی
نام پدر:محمدباقر
تاریخ تولد:1344/03/02
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد نوایی چالكی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346/04/01
تاریخ شهادت:1368/03/11
محل تولد:کلاجان سادات
محل شهادت:بهمنشیر
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی میرحاجی
نام پدر:سیدعباس
تاریخ تولد:1343/02/01
تاریخ شهادت:1365/11/18
محل تولد:اصفهانکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین میرائیز
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1344/02/19
تاریخ شهادت:1364/12/08
محل تولد:حیدرآباد
محل شهادت:سلیمانیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:شعبان عرب
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/08/05
تاریخ شهادت:1365/11/18
محل تولد:جلین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عارف آقاخانی تقرتپه
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1343/06/30
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:وحيد بارچيان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/12/11
تاریخ شهادت:1366/09/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا علاءالدین
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1344/04/25
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر عرب بالا جلینی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/04
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:فاو والفجر8
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر حسام
نام پدر:محّمد علي
تاریخ تولد:1336/03/03
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت