نام:علي اصغر ايزد
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:براتعلی توانا آبخيزه ای
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1336/01/09
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا تشكری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/01/02
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:فارسیان
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1341/06/06
تاریخ شهادت:1361/02/17
محل تولد:مهتركلاته
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسدالله تخم افشان
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:جفیر-شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد علي پلنگي کتولی
نام پدر:صفدر
تاریخ تولد:1334/04/01
تاریخ شهادت:1361/2/10
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان مظفری هاشم آباد
نام پدر:جعفر
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/27
محل تولد:هاشم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدباقر مسعودي
نام پدر:مراد
تاریخ تولد:1341/10/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:افراتخته
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر مستخدمین
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1333/10/22
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:سمنان
محل شهادت:طراح
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد هادي
نام پدر:رمضان علي
تاریخ تولد:1338/11/08
تاریخ شهادت:1360/01/03
محل تولد:گرگان
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:بهرامعلی نورالهی
نام پدر:جبار
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/03/04
محل تولد:مازیاران
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:صفر وردان مهتر كلاته
نام پدر:زين العابدين
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/28
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم وحیدی سراجه ئی
نام پدر:عید محمد
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلی وامنانی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1361/03/02
محل تولد:خاندوزسادات
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:شعبان علي واله آزادي
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1339/09/01
تاریخ شهادت:1359/09/04
محل تولد:هاشم آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت