نام:آق اويلي يلقي
نام پدر:رحيم
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1361/01/19
محل تولد:پیراواش
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدرحيم مسعودي گزی
نام پدر:عبدالحسين
تاریخ تولد:1337/05/14
تاریخ شهادت:1360/12/29
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نورالله وزيري دوزین
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1341/12/01
تاریخ شهادت:1361/01/30
محل تولد:دوزین
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

نام:يوسف مير دار
نام پدر:جعفر قلي
تاریخ تولد:1340/03/01
تاریخ شهادت:1360/06/31
محل تولد:قلعه قافه
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدیر میردار
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:رامیان
محل شهادت:حمیدیه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نوروز علي مير شكار
نام پدر:غلام حسين
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1360/01/02
محل تولد:نسرکان
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي قانعی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/08/04
تاریخ شهادت:1382/04/01
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بیمارستان بقیه الله تهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نادعلی كشیر
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1335/02/05
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:چلی سفلی
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد كريمي فرد
نام پدر:غلامحسين
تاریخ تولد:1341/03/17
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت مقصودلونژاد
نام پدر:ولی
تاریخ تولد:1343/01/30
تاریخ شهادت:1361/01/03
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسكندر محزونی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1338/10/10
تاریخ شهادت:1360/11/30
محل تولد:کاشمر
محل شهادت:دیوان دره
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالمناف كردافشاری
نام پدر:صادق
تاریخ تولد:1334/09/01
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمداسماعیل علی آبادی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1361/01/03
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ملنگ شیخ ويسی فاطمی
نام پدر:آقاجان
تاریخ تولد:1320/02/04
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:زابل
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان روياني
نام پدر:حسين
تاریخ تولد:1340/02/10
تاریخ شهادت:1361/01/07
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت