نام:شعبانعلی منتظری
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1343/06/30
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

نام:مسلم زمانی ميان دره
نام پدر:سلمان
تاریخ تولد:1346/01/10
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:میاندره
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا دنكوب
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1345/02/10
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مصیب پیری زیرکوهی
نام پدر:میرعلی
تاریخ تولد:1346/03/16
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب یوری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/07/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:سرکلاته خرابشهر
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:حسین یعقوبی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/06/15
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:عطاآباد
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدمهدی یاری
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب مرگدری نژاد
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:سیاه تلو
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا نظری خوش دره کی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1344/06/20
تاریخ شهادت:1365/09/06
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بوكان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی میقانی مرزنکلاته
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1340/12/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين مير شكار شموشكي
نام پدر:تقي
تاریخ تولد:1347
تاریخ شهادت:1367/03/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:حسين مير شكاری
نام پدر:مسيح
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1365/10/11
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:الیاس قربانی شاه دهی
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1334/07/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان قدمعلی صوفی
نام پدر:نوروزعلی
تاریخ تولد:1312/10/09
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت