نام:علی ساوری شموشكی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/03/01
تاریخ شهادت:1363/10/06
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:تاج محمد تیموری
نام پدر:سعید
تاریخ تولد:1348/05/15
تاریخ شهادت:1364/01/27
محل تولد:تیمور آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد توسل نیا
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1354/01/01
تاریخ شهادت:1367/05/07
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد تورانی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید
نام:عباسعلی ترحیمی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1343
تاریخ شهادت:1363/06/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر ترحمی مهتركلاته
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1340/03/02
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس ترابی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1349/09/09
تاریخ شهادت:1365/03/18
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبرعلی پشمكی
نام پدر:خوجه نیاز
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1363/03/14
محل تولد:تخشی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا پسركلی
نام پدر:علیرضا
تاریخ تولد:1346/06/14
تاریخ شهادت:1366/04/25
محل تولد:معصوم آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:یوسف پرنیان
نام پدر:نوری
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/06/28
محل تولد:سیجوال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان یوسفی
نام پدر:فرضعلی
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1363/09/22
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:علی اكبر مفیدی نژاد
نام پدر:حضرت
تاریخ تولد:1345/08/07
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:کلاجان سادات
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:علی اصغر یاقوتی گنبدجق
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1343/09/01
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف یادی
نام پدر:نورمحمد
تاریخ تولد:1345/04/09
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمدرضا مصدق
نام پدر:صفرعلی
تاریخ تولد:1346/06/20
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:ولاغوز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رحیم مشهورسرند
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1342/10/09
تاریخ شهادت:1362/02/12
محل تولد:سرند
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حیدر قلی مسعودی جوزچال
نام پدر:عیدی محمد
تاریخ تولد:1340/01/11
تاریخ شهادت:1363/02/17
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر هروی
نام پدر:عبدالرحیم
تاریخ تولد:1330/04/14
تاریخ شهادت:1366/12/27
محل تولد:للدوین
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیر علی مسعودی جوزچال
نام پدر:طاهر
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف مرگنی
نام پدر:محمدزمان
تاریخ تولد:1343/01/15
تاریخ شهادت:1367/04/01
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رحیم مرادقلی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/01/17
تاریخ شهادت:1363/01/07
محل تولد:جهان بینی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان ولیعی نصرآباد
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1363/04/26
محل تولد:نصرآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:حسین وزیری ثانی
نام پدر:سید رضا
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:عباسعلی نقوی
نام پدر:محمدباقر
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1365/07/11
محل تولد:قرن آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمدرضا نظری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1343/03/12
تاریخ شهادت:1362/07/29
محل تولد:میقان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:سعید میركریمی
نام پدر:میرقاسم
تاریخ تولد:1349/08/02
تاریخ شهادت:1365/11/16
محل تولد:هزارجریب
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نصرت الله نجات الهی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/05/20
تاریخ شهادت:1365/11/07
محل تولد:النگ
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامعلی ناهیدی فر(گرزالدين)
نام پدر:سلیمان
تاریخ تولد:1335/03/03
تاریخ شهادت:1364/02/30
محل تولد:سدن
محل شهادت:محورهمدان-سنندج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان مهاجر كرمانی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1363/04/08
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوروزعلی مهاجر كتولی
نام پدر:نجف
تاریخ تولد:1342/04/02
تاریخ شهادت:1363/01/16
محل تولد:گرجی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:حسن كلاسنگیانی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1363/04/07
محل تولد:سركلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:حسن محمدی
نام پدر:یزدان
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1364/02/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا ممشلی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1348/05/01
تاریخ شهادت:1365/09/06
محل تولد:جنگلده بالا
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس ممشلی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1347/08/02
تاریخ شهادت:1367/01/04
محل تولد:القجر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین علی ملكان
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1312/06/10
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیرمحمد ملكان
نام پدر:شیرمحمد
تاریخ تولد:1320/03/14
تاریخ شهادت:1366/12/24
محل تولد:کمردار
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علی اكبر كریمی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1319/04/20
تاریخ شهادت:1360/05/01
محل تولد:بیارجمند
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدحسن كریمی
نام پدر:فرج الله
تاریخ تولد:1342/09/28
تاریخ شهادت:1360/02/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا فریور
نام پدر:نصرت الله
تاریخ تولد:1344/03/01
تاریخ شهادت:1363/08/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:تنگه کانی مانگا
ورود به صفحه شهید
نام:حاج محمدرضا ماسوریان ینقاقی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1343/03/10
تاریخ شهادت:1363/06/28
محل تولد:ینقاق
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جمشید گیلك حکیم آباد
نام پدر:زمان
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1361/01/24
محل تولد:حکیم آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قلی گورسخوار
نام پدر:محمد حسن
تاریخ تولد:1344/02/01
تاریخ شهادت:1361/12/18
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:منصور گلچین
نام پدر:یدالله
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/26
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید گلچین
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا كاظمی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1341/02/20
تاریخ شهادت:1363/02/30
محل تولد:زنگیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:قدرت الله كهساری
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1340/01/04
تاریخ شهادت:1362/07/03
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:نبی الله كوهستانی
نام پدر:عبدالله
تاریخ تولد:1330/01/01
تاریخ شهادت:1362/03/25
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:محمد كندری
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1345/01/07
تاریخ شهادت:1363/07/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین حسینی (قلیچ لی)
نام پدر:سیدحبیب
تاریخ تولد:1349/03/10
تاریخ شهادت:1365/12/29
محل تولد:تیل آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:شهرام فرهمند نوشهر
نام پدر:زیدالله
تاریخ تولد:1354/03/20
تاریخ شهادت:1372/09/10
محل تولد:گنبد
محل شهادت:محورمریوان-گاران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن فرزین مقدم
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1345/06/25
تاریخ شهادت:1363/06/26
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل فرامرزی
نام پدر:اقابیگ
تاریخ تولد:1314
تاریخ شهادت:1366/04/03
محل تولد:پلنگر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی فاضلی
نام پدر:عبدالرسول
تاریخ تولد:1326/12/20
تاریخ شهادت:1361/06/30
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدتقی عرب بالا جلینی
نام پدر:حاج علی
تاریخ تولد:1341/06/01
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف عجم حسینی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1346/12/01
تاریخ شهادت:1367/05/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم عنایت غلامپور
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1344/03/02
تاریخ شهادت:1367/04/14
محل تولد:زابلی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی عزیزی کلکناری
نام پدر:شعبان
تاریخ تولد:1345/06/25
تاریخ شهادت:1362/02/29
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:ابوالفضل طاهری
نام پدر:سید باقر
تاریخ تولد:1337/09/05
تاریخ شهادت:1362/08/08
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادعلی صیادی
نام پدر:عباس محمد
تاریخ تولد:1346/03/08
تاریخ شهادت:1364/04/24
محل تولد:زابل
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف صفری رودبار
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1364/02/29
محل تولد:رودبار
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت