نام:نصرالله پسركلو
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1348/04/01
تاریخ شهادت:1364/11/24
محل تولد:تیغ زمین
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی تیموری عبدالهی
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1339/05/01
تاریخ شهادت:1364/12/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسمائیل تازیكه لمسکی
نام پدر:بربر
تاریخ تولد:1344/03/20
تاریخ شهادت:1364/11/26
محل تولد:لمسک
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نوراحمد پرنیان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/11/18
تاریخ شهادت:1364/12/17
محل تولد:جلین
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1338/12/20
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:گرمه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد هدايتي كتولي
نام پدر:علي اكبر
تاریخ تولد:1345/05/08
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان علي قلعه مفرد
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1343/11/10
تاریخ شهادت:1365/02/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن هدایتی کرد
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1334/03/06
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:ملچ آرام
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیرعلی قریبی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1332/01/03
تاریخ شهادت:1364/11/25
محل تولد:گرمه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضانعلي قره سفلو
نام پدر:عباسعلي
تاریخ تولد:1339/01/03
تاریخ شهادت:1365/01/03
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد قره سفلو
نام پدر:مرتضی قلی
تاریخ تولد:1339/08/02
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم وزیری دوزین
نام پدر:شاه گلدی
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:دوزین
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت