نام:عباسعلی تاشی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/16
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی پیش دادیان
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1331/02/01
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله يازرلو
نام پدر:حضرت قلي
تاریخ تولد:1347/02/10
تاریخ شهادت:1367/01/22
محل تولد:ازدارتپه
محل شهادت:کله قندی
ورود به صفحه شهید

 

نام:حیدر قلی مسعودی جوزچال
نام پدر:عیدی محمد
تاریخ تولد:1340/01/11
تاریخ شهادت:1363/02/17
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن فرمانی مرزنکلاته
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1333/01/20
تاریخ شهادت:1361/11/21
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:فكه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن هدایتی کرد
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1334/03/06
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:ملچ آرام
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین نوری قره تكن
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1362/05/09
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین نظری
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1327/06/02
تاریخ شهادت:1361/09/20
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسینعلی میرعرب رضی
نام پدر:عبدالحسین
تاریخ تولد:1344/01/04
تاریخ شهادت:1360/11/18
محل تولد:رضی
محل شهادت:تنگه جزابه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان میردار
نام پدر:نور علی
تاریخ تولد:1336/01/12
تاریخ شهادت:1365/12/29
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:جلیل ناصری
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1366/08/26
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دربندیخان عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:میر علی میر عرب رضی
نام پدر:بهرامعلی
تاریخ تولد:1348/04/09
تاریخ شهادت:1369/03/28
محل تولد:رضی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس قدرتی
نام پدر:مصیب
تاریخ تولد:1306/02/10
تاریخ شهادت:1357/11/20
محل تولد:زابل
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا موسوی
نام پدر:سيدعليرضا
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل تولد:رودبار
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله فیوج
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1336/03/10
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:گزشرقی
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان علي منصوري رضی
نام پدر:نوروزمحمد
تاریخ تولد:1339/02/01
تاریخ شهادت:1359/07/06
محل تولد:رضی
محل شهادت:زاهدان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد محمدی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1341/01/02
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:سلطان آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفرعلی كریمی طالقانی
نام پدر:الله قلی
تاریخ تولد:1328/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:اسلام آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس محمدزاده باعفت
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1328/05/12
تاریخ شهادت:1362/12/07
محل تولد:مشهد
محل شهادت:چیلات
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد محمد حسینی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1340/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن مازندرانی
نام پدر:نجف قلی
تاریخ تولد:1339/01/20
تاریخ شهادت:1359/12/26
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:گیلانغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:برات علي كهساري
نام پدر:فتح الله
تاریخ تولد:1343/03/01
تاریخ شهادت:1365/03/03
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امير كوهساريان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1360/05/14
محل تولد:دوزین
محل شهادت:آبادان – ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی غلامی
نام پدر:نوروز
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1360/07/27
محل تولد:خوش ییلاق
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید
نام:حافظ علیانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1341/09/01
تاریخ شهادت:1365/11/15
محل تولد:جفاکنده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:میرحاج بابا علوی
نام پدر:سیدمیرکریم
تاریخ تولد:1310/07/10
تاریخ شهادت:1365/12/17
محل تولد:استون آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عربعلی طیبی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1322/04/21
تاریخ شهادت:1366/04/05
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا طراوت سرابی
نام پدر:قدرت
تاریخ تولد:1350/04/15
تاریخ شهادت:1366/02/03
محل تولد:تهران
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قاسم عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/08/16
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:فرامرز طاهری بسطامی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1342/04/07
تاریخ شهادت:1362/01/25
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی شیرآبادی
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1334/05/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:حاجی كلاته
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

 

 

نام:رمضان شهمرادی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1335/04/01
تاریخ شهادت:1359/11/01
محل تولد:قلعه قافه
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين شجاع
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1347/10/02
تاریخ شهادت:1367/04/31
محل تولد:شیروان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد هاشم سلطانی
نام پدر:محمد رضا
تاریخ تولد:1328/03/08
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:بسطام
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:غلامحسین سفیدیان
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1337/09/10
تاریخ شهادت:1365/01/22
محل تولد:دامغان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی زارع فراهی
نام پدر:بدیل
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1366/02/06
محل تولد:نظام آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

نام:علی اكبر ریاحی
نام پدر:حمزه علی
تاریخ تولد:1335/02/01
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:وزوار
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود راهداري
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1341/07/10
تاریخ شهادت:1362/05/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد مهدي ساور سفلي
نام پدر:رحمت
تاریخ تولد:1334/04/10
تاریخ شهادت:1359/09/03
محل تولد:النگ
محل شهادت:کرخه نور
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد رضایی منفرد
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1321/01/03
تاریخ شهادت:1365/04/02
محل تولد:بیرجند
محل شهادت:ساری
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين ساعت
نام پدر:رحمان
تاریخ تولد:1337/06/17
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:اراک
محل شهادت:محور آبادان ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم رحمتی مجدد
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1335/10/09
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا خاندوزی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1323/02/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عربعلی حیرتی الارزی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1328/01/14
تاریخ شهادت:1361/02/18
محل تولد:الارز
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:یوسف دینكو
نام پدر:غلام علي
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:الستان
محل شهادت:حمیدیه اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد دیلم نصرت آبادی
نام پدر:سیدكمال
تاریخ تولد:1334/05/02
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:عباس اباد
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزیزالله دیلم
نام پدر:سلطانعلی
تاریخ تولد:1328/06/02
تاریخ شهادت:1373/03/30
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:حرم امام رضا(ع)
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ميرحيدر حسيني سعد آبادي
نام پدر:سيدعلي اكبر
تاریخ تولد:1334/05/20
تاریخ شهادت:1365/03/14
محل تولد:سعد اباد
محل شهادت:جزیره مینو
ورود به صفحه شهید

 

نام:داوود حسینی طلب
نام پدر:سیدیدالله
تاریخ تولد:1347/04/27
تاریخ شهادت:1365/12/13
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر حسني نژاد
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1340/02/01
تاریخ شهادت:1367/02/27
محل تولد:گندآب
محل شهادت:دوجیله
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جابر بابازاده
نام پدر:سیدعلی بابا
تاریخ تولد:1338/12/07
تاریخ شهادت:1362/12/09
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:نقی ایزدی
نام پدر:نبی الله
تاریخ تولد:1335/09/10
تاریخ شهادت:1360/07/05
محل تولد:ساری
محل شهادت:محور آبادان ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:منیژه اهری زاده
نام پدر:عبدالمطلب
تاریخ تولد:1333/01/21
تاریخ شهادت:1358/01/08
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید
نام:عبدالله چورلی
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1346/01/10
تاریخ شهادت:1365/07/15
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:زبیدات
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس بلورکان جهان تيغ
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1340/01/04
تاریخ شهادت:1361/06/09
محل تولد:ده کربلایی
محل شهادت:حسینیه اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی الرضا بیانی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1339/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی جمال لیوانی
نام پدر:ابوالقاسم
تاریخ تولد:1346/07/16
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:وزوار
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:زین العابدین اسلامی
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1339/06/01
تاریخ شهادت:1365/05/14
محل تولد:هزارجریب
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مطلب اسلامی
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1341/11/08
تاریخ شهادت:1365/10/17
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت