عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداوردی پنق
نام پدر:رجب محمد
تاریخ تولد:1334/03/01
تاریخ شهادت:1360/09/06
محل تولد:امچلی
محل شهادت:دهلاویه
ورود به صفحه شهید

جهانگیر مرجانی

 

نام:جهانگیر مرجانی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1337/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:نیر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله كردجزی
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1329/07/06
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد صلبی
نام پدر:یوسف علی
تاریخ تولد:1353/07/24
تاریخ شهادت:1378/11/13
محل تولد:تهران
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن ديلمي
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1336/09/02
تاریخ شهادت:1365/01/06
محل تولد:گرگان
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود اسدالهی شهیر
نام پدر:محسن
تاریخ تولد:1345/11/04
تاریخ شهادت:1366/12/27
محل تولد:تهران
محل شهادت:حلبچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلام احمدی بولاغی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1338/11/02
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل تولد:سرکال زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد مهاجری
نام پدر:سیدمحمدقاسم
تاریخ تولد:1338/01/02
تاریخ شهادت:1366/11/11
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا آین
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1342/04/05
تاریخ شهادت:1365/12/05
محل تولد:كرنگ كفتر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:ایوب وکیل آزاد
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1359/08/08
محل تولد:تهران
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:نریمان كسائیان
نام پدر:سادات قلی
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1360/09/09
محل تولد:سمنان
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمدرضا علوی فر
نام پدر:میر حسین
تاریخ تولد:1346/06/25
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:وحید گالشی‌علی‌آبادی
نام پدر:عزیز الله
تاریخ تولد:1340/04/14
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اکبر شهرآبادی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1340/02/25
تاریخ شهادت:1361/04/30
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرضا (امیر) حاجی کریمی
نام پدر:حاجی
تاریخ تولد:1346/10/01
تاریخ شهادت:1367/05/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:ابوالفضل قدس شكوری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1335/08/28
تاریخ شهادت:1361/07/12
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد وجدانی
نام پدر:ناصر
تاریخ تولد:1346/04/15
تاریخ شهادت:1366/01/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حمید دیلم کتولی
نام پدر:عباسقلی
تاریخ تولد:1343/08/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد مقصودلو راد
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1336/10/17
تاریخ شهادت:1357/12/02
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:مشهد
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی شیرنگی
نام پدر:سید جمال
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود شیخ هدایتی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1365/11/14
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعیل قوشكرپی
نام پدر:درویشعلی
تاریخ تولد:1341/1/1
تاریخ شهادت:1365/4/12
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالحسین اسفندیاری
نام پدر:اسکندر
تاریخ تولد:1346/01/23
تاریخ شهادت:1366/2/1
محل تولد:کلوکن
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود قوانلو
نام پدر:نصرالله
تاریخ تولد:1343/04/07
تاریخ شهادت:1364/03/06
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت