نام:حسن نادعلی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1349/07/23
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:گرگان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس حسینی محمد آبادی
نام پدر:سیدعلی
تاریخ تولد:1345/06/05
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:محمداباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جلال علمشاهی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1344/07/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:نوده كتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

نام:اكبر گوكلانی
نام پدر:محمدعلي
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا كاظمی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1341/02/20
تاریخ شهادت:1363/02/30
محل تولد:زنگیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهناز صحرانورد
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1341/01/26
تاریخ شهادت:1360/06/12
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین زنگانه
نام پدر:ربیع الله
تاریخ تولد:1346
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اصغر ریاحی
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1346/12/01
تاریخ شهادت:1364/03/27
محل تولد:نوده
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدیر جاهدی جوزچال
نام پدر:ستار
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:جوزچال
محل شهادت:مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد آقایی نژاد
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1350/04/27
تاریخ شهادت:1360/05/08
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ايوب سرايلو
نام پدر:الله وردی
تاریخ تولد:1342/02/10
تاریخ شهادت:1363/02/02
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالغدیر پاریاو
نام پدر:یحیی
تاریخ تولد:1346/01/10
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد اردنجی
نام پدر:حسینقلی
تاریخ تولد:1349/03/15
تاریخ شهادت:1360/03/19
محل تولد:گنبد كاووس
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینقلی کامرانی حاج تقی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1348/01/09
تاریخ شهادت:1367/03/18
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سیاوش ناصری فخر آبادی
نام پدر:حميد
تاریخ تولد:1342/10/15
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباسعلي فرقانی
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1340/1/18
تاریخ شهادت:1357/10/12
محل تولد:بشرویه
محل شهادت:گالیکش
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی تقی زاده خرقی
نام پدر:سید حسین
تاریخ تولد:1347/12/04
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مهدی نجار باشی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1347/06/01
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:جواد صادق زاده قلعه جوقی
نام پدر:جلیل
تاریخ تولد:1345/12/20
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی عرب نژاد
نام پدر:ذوالفقار
تاریخ تولد:1347/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:مشهد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اکبر حکیمی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/02/19
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ستار محمد نوغانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1350/05/02
تاریخ شهادت:1365/10/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:میرزا ابراهیم فخار
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1344/05/01
تاریخ شهادت:1361/09/27
محل تولد:گنبد
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد نعمتی ثانی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1347/10/15
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا تركیان
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/11/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:ساری
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:کاظم صادقپور ملک میان
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1347/06/30
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:احمد توحیدی اردهایی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1348/10/13
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرام صادق پورگنبدان
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1349/06/18
تاریخ شهادت:1367/04/24
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ناصر قیصری
نام پدر:عین الله
تاریخ تولد:1346/10/06
تاریخ شهادت:1367/04/01
محل تولد:قلعه
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:نادر ستوده نزیقی
نام پدر:رحیم
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:باختران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد مهدی مجیدی
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1344/09/03
تاریخ شهادت:1364/12/17
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:حسن تقی زاده میلانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1346/11/06
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حیدر جمالی
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1345/11/01
تاریخ شهادت:1361/12/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید جعفری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1348/07/01
تاریخ شهادت:1363/08/24
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

نام:حیدر علی رحیمی مقدم شیرغان
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/14
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ظهراب دهگان
نام پدر:جبار
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا رحیمی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/06/02
تاریخ شهادت:1365/01/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:سید احمد نهر اقدم
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1349/01/30
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن آب شناس جامی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1348/05/01
تاریخ شهادت:1366/01/31
محل تولد:گوگل مینودشت
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:احمد آب بسته
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/07
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر محزونی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1350/01/02
تاریخ شهادت:1365/02/31
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا حق پرست
نام پدر:محمد مهدی
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1365/02/09
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل حسینی
نام پدر:سید میرزا حسن
تاریخ تولد:1348/04/23
تاریخ شهادت:1365/12/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:میرحسین شبستانی
نام پدر:سیدشجاع
تاریخ تولد:1348/06/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گنبد
محل شهادت:چزابه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزیز الله كرمی
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1342/04/10
تاریخ شهادت:1363/01/01
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:نادر قربانپور
نام پدر:عادل
تاریخ تولد:1347/01/12
تاریخ شهادت:1362/12/03
محل تولد:گنبد
محل شهادت:چیلات
ورود به صفحه شهید

 

نام:عادل جنگی
نام پدر:سیدمقصود
تاریخ تولد:1347/08/01
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

 

نام:رحمت جوینی
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1344/06/29
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدتقی حسینی
نام پدر:میرعلی
تاریخ تولد:1344/07/08
تاریخ شهادت:1361/08/16
محل تولد:قوینلی
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید
نام:علی جهانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1347/04/05
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم حسینی پور
نام پدر:میر موسوی
تاریخ تولد:1348
تاریخ شهادت:23/11/1364
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا مهاجری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1341/10/01
تاریخ شهادت:1361/02/25
محل تولد:گنبد
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی ساوری
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1349/10/13
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:نوچمن
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مشهد قلی دوزینی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:قلی تپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدرت الله بارانی
نام پدر:اسحاق
تاریخ تولد:1348/03/21
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:عرب بروان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:صادق عرب
نام پدر:حسینعلی
تاریخ تولد:1345/09/01
تاریخ شهادت:1361/08/05
محل تولد:پاسنگ بالا
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد زمان حیدری مجنی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1347/06/25
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علی گرزين
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1340/01/10
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:قرن آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين خان محمدي
نام پدر:تقي
تاریخ تولد:1348/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:اتراچال
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد شوشه
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1348/04/20
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت