نام:علی محمدی
نام پدر:محمد یوسف
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1364/05/17
محل تولد:قلعه نوخرقان
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسف حسینی
نام پدر:یعقوب
تاریخ تولد:1340/03/10
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:قوینلی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

نام:علیرضا احمدی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/01/02
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله تمرتاش
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1344/01/03
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:تراجیق
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:رحیم کریمی
نام پدر:نوروزمحمد
تاریخ تولد:1343/4/13
تاریخ شهادت:1367/1/29
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا داوودی
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1345/04/03
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:حسین آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل صدیقی عطار
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1335/09/20
تاریخ شهادت:1366/01/19
محل تولد:میرزاپانگ
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالعلی بابارضا
نام پدر:نجف علی
تاریخ تولد:1333/02/01
تاریخ شهادت:1358/01/07
محل تولد:گنبد
محل شهادت:جنگ گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا آین
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1342/04/05
تاریخ شهادت:1365/12/05
محل تولد:كرنگ كفتر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:سعید قدس
نام پدر:آقابزرگ
تاریخ تولد:1345/03/20
تاریخ شهادت:1366/01/31
محل تولد:گنبد
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:شهامت عیسی بیگی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1343/03/03
تاریخ شهادت:1367/05/10
محل تولد:سراب
محل شهادت:روددز
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد خلیقی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1336/06/10
تاریخ شهادت:1360/06/10
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی بخشنده
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1339/09/10
تاریخ شهادت:1365/04/11
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ایوب وکیل آزاد
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1359/08/08
محل تولد:تهران
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:نریمان كسائیان
نام پدر:سادات قلی
تاریخ تولد:1336/01/01
تاریخ شهادت:1360/09/09
محل تولد:سمنان
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسین عاطفی نژاد
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1364/11/24
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمدرضا علوی فر
نام پدر:میر حسین
تاریخ تولد:1346/06/25
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:وحید گالشی‌علی‌آبادی
نام پدر:عزیز الله
تاریخ تولد:1340/04/14
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اکبر شهرآبادی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1340/02/25
تاریخ شهادت:1361/04/30
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالرضا (امیر) حاجی کریمی
نام پدر:حاجی
تاریخ تولد:1346/10/01
تاریخ شهادت:1367/05/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد نجفی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1345/11/17
تاریخ شهادت:1367/4/6
محل تولد:
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا گلبینی مفرد
نام پدر:محمّد ابراهیم
تاریخ تولد:1342/12/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:والش آباد
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن ثقفی
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1347/05/17
تاریخ شهادت:1366/02/06
محل تولد:فردوس
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین عباسی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1345/12/28
تاریخ شهادت:1366/02/05
محل تولد:قرن آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدطاهر كاویانی
نام پدر:عبدالصمد
تاریخ تولد:1338/02/16
تاریخ شهادت:1360/06/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دهلاویه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا علاءالدین
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1344/04/25
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدمهدی نیشابوری
نام پدر:محمد باقر
تاریخ تولد:1343/08/28
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمدعلی صادقی کول
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/08/20
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:قرق
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مسعود رمضانی اوزینه
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1342/03/20
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:حسن خواجه مظفری
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1338/07/01
تاریخ شهادت:1361/04/28
محل تولد:ولیک آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:ابوالفضل قدس شكوری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1335/08/28
تاریخ شهادت:1361/07/12
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله كتولی
نام پدر:زین العابدین
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1363/12/26
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد وجدانی
نام پدر:ناصر
تاریخ تولد:1346/04/15
تاریخ شهادت:1366/01/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حمید دیلم کتولی
نام پدر:عباسقلی
تاریخ تولد:1343/08/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد مقصودلو راد
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1336/10/17
تاریخ شهادت:1357/12/02
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:مشهد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا گلعزاری
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1344/11/29
تاریخ شهادت:1365/10/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی شیرنگی
نام پدر:سید جمال
تاریخ تولد:1341/03/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:امام قلی بازدار
نام پدر:جعفرقلی
تاریخ تولد:1350/03/07
تاریخ شهادت:1367/05/04
محل تولد:بسطام دره
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالمحمد بهزادی
نام پدر:عوض قلی
تاریخ تولد:1350/2/25
تاریخ شهادت:1367/05/04
محل تولد:بالچقلی
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مجید ثنایی
نام پدر:عزيزالله
تاریخ تولد:1345/07/01
تاریخ شهادت:1365/03/20
محل تولد:جعفر آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:محبتعلی عودی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1340/6/17
تاریخ شهادت:1363/07/05
محل تولد:بانیال
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی رحیمی النگی
نام پدر:مسلم
تاریخ تولد:1341/06/09
تاریخ شهادت:1361/05/21
محل تولد:النگ
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین غلامی
نام پدر:سیدمحرم
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1364/12/23
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:حسین حجتی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1345/9/11
تاریخ شهادت:1365/7/16
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:حسین غلامی نوده
نام پدر:
تاریخ تولد:1338/11/6
تاریخ شهادت:1361/3/17
محل تولد:
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد صادقیان
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/04/11
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا ربیعی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1344/05/02
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدکاظم صادقی
نام پدر:محمدباقر
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ذبیح الله آهران
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا محمدرحیمی
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1347/1/18
تاریخ شهادت:1367/01/06
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود شیخ هدایتی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1347/03/01
تاریخ شهادت:1365/11/14
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعیل قوشكرپی
نام پدر:درویشعلی
تاریخ تولد:1341/1/1
تاریخ شهادت:1365/4/12
محل تولد:نوده کتول
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا معززی
نام پدر:اله یار
تاریخ تولد:1340/1/17
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:منطقه قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید
نام:علی اخلی
نام پدر:
تاریخ تولد:1343/1/1
تاریخ شهادت:1361/2/12
محل تولد:
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالحسین اسفندیاری
نام پدر:اسکندر
تاریخ تولد:1346/01/23
تاریخ شهادت:1366/2/1
محل تولد:کلوکن
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نصرت یازرلو
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود قوانلو
نام پدر:نصرالله
تاریخ تولد:1343/04/07
تاریخ شهادت:1364/03/06
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهرامقلی صادقلو
نام پدر:علی قلی
تاریخ تولد:1340/4/31
تاریخ شهادت:1362/10/01
محل تولد:رامیان
محل شهادت:پنجوبن
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامحسن خالصی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/08/01
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:غلامرضا امیری
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1340/5/15
تاریخ شهادت:1365/10/4
محل تولد:
محل شهادت:بندرگز
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت