نام:عبداللطیف فیروزی
نام پدر:امان قلی
تاریخ تولد:1363/01/01
تاریخ شهادت:1383/02/19
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

نام:علی اكبر معصومی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1345/03/10
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:سلیمان میرشاهی
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1314/10/03
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:النگ
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان مهاجر كرمانی
نام پدر:رشید
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1363/04/08
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی موسوی
نام پدر:سیدعباس
تاریخ تولد:1343/06/01
تاریخ شهادت:1366/12/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شیراز
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید گلچین
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم كوچک زایی
نام پدر:ملک
تاریخ تولد:1347/04/02
تاریخ شهادت:1364/10/07
محل تولد:زابل
محل شهادت:چنگوله
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمزه صادقي
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1334/07/07
تاریخ شهادت:1361
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدبردی سهرابی اینچه برون
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1366/05/01
محل تولد:کلاله
محل شهادت:ارومیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد شادكام
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1341/06/10
تاریخ شهادت:1365/04/17
محل تولد:گنبد
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جان علی زارع گلچشمه
نام پدر:اسكندر
تاریخ تولد:1346/12/20
تاریخ شهادت:1366/02/27
محل تولد:تیلان
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد سایری
نام پدر:محمدیوسف
تاریخ تولد:1315/12/03
تاریخ شهادت:1365/02/04
محل تولد:سایر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:حميد رخشانی
نام پدر:محمد امين
تاریخ تولد:1335
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی حسینی لیوانی
نام پدر:سید كریم
تاریخ تولد:1350/03/13
تاریخ شهادت:1366/06/26
محل تولد:للودین
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:مرتضی حجازی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1347/01/10
تاریخ شهادت:1365/07/30
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جمال حاج میرقاسمی
نام پدر:سیداحمد
تاریخ تولد:1331/08/16
تاریخ شهادت:1366/02/08
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیرعلی جامی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1347/07/15
تاریخ شهادت:1367/01/13
محل تولد:کلاله
محل شهادت:خرمال
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا ارجمندی عنایت
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1348/10/20
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:زابل محله
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مسلم اخلی
نام پدر:نورعلی
تاریخ تولد:1335/06/01
تاریخ شهادت:1366/03/04
محل تولد:حاجی كلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد حسن احمدی دامغانی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/01/12
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:شاهکوه علیا
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا احمدی
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1339/01/03
تاریخ شهادت:1361/02/18
محل تولد:لیوان غربی
محل شهادت:دارخوئین
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد حسین احمدی
نام پدر:غلامحسن
تاریخ تولد:1343/02/04
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد اسماعیلی
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1333/01/03
تاریخ شهادت:1367/04/15
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:حلپچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدرت الله بارانی
نام پدر:اسحاق
تاریخ تولد:1348/03/21
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:عرب بروان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد مسعودی
نام پدر:قوشه
تاریخ تولد:1348/10/12
تاریخ شهادت:1366/01/27
محل تولد:حاج بلخان
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدتقی رجبی
نام پدر:گل محمد
تاریخ تولد:1346/12/02
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رحیم صادقی فر
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1351/06/30
تاریخ شهادت:1366/03/27
محل تولد:امام عبدالله
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:میرمجتبی اکبری
نام پدر:میر احمد
تاریخ تولد:1/1/1341
تاریخ شهادت:20/9/1360
محل تولد:
محل شهادت:گیلان غرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا آبده اكبری
نام پدر:محمد حسین
تاریخ تولد:1346/02/08
تاریخ شهادت:1364/12/21
محل تولد:بربرقلعه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداداد آخوندی
نام پدر:غلامحسن
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:علی اکبر كريم كشته
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1344/11/24
تاریخ شهادت:1365/12/03
محل تولد:کلاله
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن ثقفی
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1347/05/17
تاریخ شهادت:1366/02/06
محل تولد:فردوس
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین عباسی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1345/12/28
تاریخ شهادت:1366/02/05
محل تولد:قرن آباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدطاهر كاویانی
نام پدر:عبدالصمد
تاریخ تولد:1338/02/16
تاریخ شهادت:1360/06/27
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دهلاویه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مجید ثنایی
نام پدر:عزيزالله
تاریخ تولد:1345/07/01
تاریخ شهادت:1365/03/20
محل تولد:جعفر آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:رجب محمد پاکروان
نام پدر:ایل محمد
تاریخ تولد:1342/08/17
تاریخ شهادت:1366/02/04
محل تولد:نارکلاته
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی رضا کوهستانی
نام پدر:ابوذر
تاریخ تولد:1341/01/14
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:کوهمیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی احمدی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1339/08/05
تاریخ شهادت:1364/12/13
محل تولد:بیارجمند
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت