نام:براتعلی توانا آبخيزه ای
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1336/01/09
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید

عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

احمد تسلیمی

 

نام:احمد تسلیمی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1325/01/04
تاریخ شهادت:1365/09/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:آبدانان
ورود به صفحه شهید
نام:آق اویلی تراج
نام پدر:هورمن
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1368/08/19
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:کرمانشاه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسدالله تخم افشان
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:جفیر-شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی تاشی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/16
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل تاجيك
نام پدر:عيسي
تاریخ تولد:1334/09/01
تاریخ شهادت:1360/7/5
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:بندرماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی پیش دادیان
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1331/02/01
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفر پیری
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1364/01/01
محل تولد:زابل
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمیدرضا پوراعتمادی
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:محوراهواز-خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم یوسفی هاشم آباد
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1337/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:هاشم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان یوسفی چهار دهی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1328/03/10
تاریخ شهادت:1361/01/12
محل تولد:لمسک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو محلی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1343/05/01
تاریخ شهادت:1361/08/10
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نور محمد یمرلی
نام پدر:ارازقلی
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:بناور
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1332/08/16
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد یعقوب پور
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:سیروان
ورود به صفحه شهید

جهانگیر مرجانی

 

نام:جهانگیر مرجانی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1337/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:نیر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی قزلسفلو
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1336/04/03
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:گلوکند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن هدایتی کرد
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1334/03/06
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:ملچ آرام
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابولحسن هادی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1334/10/01
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدعلی نیکبخت کتولی
نام پدر:نظر
تاریخ تولد:1332/06/01
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:کردآباد
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:بشیر نوری
نام پدر:خانعلی
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:پرسه سو
محل شهادت:پل ذهاب
ورود به صفحه شهید
نام:حسین وزیری ثانی
نام پدر:سید رضا
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرادعلی نوروزی
نام پدر:غلام علي
تاریخ تولد:1333/01/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:رضی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر نوده شريفي
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1337/01/10
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:نوده شریف
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا نوده شریفی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/12/20
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:نوده شریف
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیار نظیفی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1303/09/05
تاریخ شهادت:1364/11/19
محل تولد:چهارچشمه
محل شهادت:کردکوی
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسين نظري نوکنده
نام پدر:لطف علي
تاریخ تولد:1342/08/12
تاریخ شهادت:1360/10/02
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:جنوب - بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا نظری خوش دره کی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1344/06/20
تاریخ شهادت:1365/09/06
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بوكان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی میقانی مرزنکلاته
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1340/12/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن میرعرب رضی
نام پدر:بهرامعلی
تاریخ تولد:1346/01/24
تاریخ شهادت:1365/02/10
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد میرزایی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1337/05/05
تاریخ شهادت:1357/10/16
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:بندرگز
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیجان میرزای
نام پدر:حبیب
تاریخ تولد:1325/04/09
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:جلیل ناصری
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1366/08/26
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دربندیخان عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي ميری
نام پدر:گلزار
تاریخ تولد:1352/01/01
تاریخ شهادت:1376/10/05
محل تولد:کلاله
محل شهادت:زابل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالرحیم مهینی
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1322/07/22
تاریخ شهادت:1359/10/18
محل تولد:گرگان
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد مهدوی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1331/03/23
تاریخ شهادت:1357/11/22
محل تولد:میقان
محل شهادت:تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود مهاجری
نام پدر:سیدرضا
تاریخ تولد:1336/09/30
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدابراهیم مخدومی
نام پدر:محمد قاسم
تاریخ تولد:1325/09/22
تاریخ شهادت:1361/06/16
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا كلاگر
نام پدر:محمد باقر
تاریخ تولد:1341/06/20
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:مشهد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:هادي قاري عرب
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1329/11/2
تاریخ شهادت:1359/7/12
محل تولد:خرمشهر
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله فیوج
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1336/03/10
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:گزشرقی
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید منوچهری
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1341/09/01
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحسین منوچهری
نام پدر:رجبعلی
تاریخ تولد:1339/10/01
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا فولادی مهتركلاته
نام پدر:آق بابا
تاریخ تولد:1345/08/10
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفرعلی كریمی طالقانی
نام پدر:الله قلی
تاریخ تولد:1328/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:اسلام آباد
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر ملك
نام پدر:علی محمد
تاریخ تولد:1345/09/03
تاریخ شهادت:1365/05/25
محل تولد:میان آباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد تقی محمد نیا
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1330/06/12
تاریخ شهادت:1361/03/05
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد محمد حسینی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1340/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله كردجزی
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1329/07/06
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مازنی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1324/01/24
تاریخ شهادت:1357/11/22
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:کرج
ورود به صفحه شهید

 

نام:تقی لولایی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1363/01/11
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مسلم مازندرانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1334/01/03
تاریخ شهادت:1357/11/19
محل تولد:کریم آباد
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد ابراهیم كبیری بالا جاده
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1329/05/20
تاریخ شهادت:1364/12/24
محل تولد:بالاجاده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدجعفر كاویانی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1338/06/20
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:تلور
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:منصور كاشفی
نام پدر:جواد
تاریخ تولد:1338/02/28
تاریخ شهادت:1362/03/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جانعلی كاسب
نام پدر:الله یار
تاریخ تولد:1333/05/01
تاریخ شهادت:1357/11/06
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله كیخا
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1340/01/08
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امير كوهساريان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1360/05/14
محل تولد:دوزین
محل شهادت:آبادان – ماهشهر
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت