عبدالکریم تقی بای

 

 

نام:عبدالکریم تقی بای
نام پدر:رجب
تاریخ تولد:1344/02/11
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل تاجيك
نام پدر:عيسي
تاریخ تولد:1334/09/01
تاریخ شهادت:1360/7/5
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:بندرماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نور محمد یمرلی
نام پدر:ارازقلی
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:بناور
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین مقصودلو
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1332/08/16
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی قزلسفلو
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1336/04/03
تاریخ شهادت:1365/11/10
محل تولد:گلوکند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابولحسن هادی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1334/10/01
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید
نام:حسین وزیری ثانی
نام پدر:سید رضا
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علي اكبر نوده شريفي
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1337/01/10
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:نوده شریف
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا نوده شریفی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/12/20
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:نوده شریف
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسين نظري نوکنده
نام پدر:لطف علي
تاریخ تولد:1342/08/12
تاریخ شهادت:1360/10/02
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:جنوب - بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی میقانی مرزنکلاته
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1340/12/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد میرزایی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1337/05/05
تاریخ شهادت:1357/10/16
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:بندرگز
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا كلاگر
نام پدر:محمد باقر
تاریخ تولد:1341/06/20
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:مشهد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید منوچهری
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1341/09/01
تاریخ شهادت:1365/04/14
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالحسین منوچهری
نام پدر:رجبعلی
تاریخ تولد:1339/10/01
تاریخ شهادت:1365/04/15
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مسلم مازندرانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1334/01/03
تاریخ شهادت:1357/11/19
محل تولد:کریم آباد
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدجعفر كاویانی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1338/06/20
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:تلور
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:منصور كاشفی
نام پدر:جواد
تاریخ تولد:1338/02/28
تاریخ شهادت:1362/03/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جفیر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جانعلی كاسب
نام پدر:الله یار
تاریخ تولد:1333/05/01
تاریخ شهادت:1357/11/06
محل تولد:خواجه نفس
محل شهادت:سنندج
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی فدایی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1337/10/01
تاریخ شهادت:1359/08/03
محل تولد:گنبد
محل شهادت:بجنورد
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم عنایت غلامپور
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1344/03/02
تاریخ شهادت:1367/04/14
محل تولد:زابلی محله
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن علیخانی
نام پدر:حاج بابا
تاریخ تولد:1331/02/07
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:مجن
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا علی آبادی شوری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1337/08/12
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:تکاب
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:داوود عابدی
نام پدر:پیر محمد
تاریخ تولد:1334/10/10
تاریخ شهادت:1361/04/09
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:شاهرخ عسگری
نام پدر:محمد ابراهیم
تاریخ تولد:1341/02/07
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:گدوک
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا سیدی
نام پدر:محمدجان
تاریخ تولد:1333/02/01
تاریخ شهادت:1365/11/01
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:بیمارستان شیراز
ورود به صفحه شهید

 

نام:درویش سیاه بالایی
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:اوجابن
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی شمسي مرزنكلاته
نام پدر:محمد ابراهیم
تاریخ تولد:1334/10/08
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدعلی شریف الحسینی
نام پدر:سيدابوتراب
تاریخ تولد:1333/10/28
تاریخ شهادت:1361/06/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی آقا شریعتی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/06/11
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:اندرات
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین شاه حسینی
نام پدر:یدالله
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1365/05/30
محل تولد:میقان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن زنگانه
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1364/03/18
محل تولد:چینو
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسفندیار زمانی حصاری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:تربت حیریه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدرضا ریاضی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1339/02/04
تاریخ شهادت:1361/12/26
محل تولد:گنبد
محل شهادت:هویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان محمد روشنی
نام پدر:الله بران
تاریخ تولد:1334/04/01
تاریخ شهادت:1365/10/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا رستمی
نام پدر:شعبان
تاریخ تولد:1329/06/06
تاریخ شهادت:1365/12/19
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی رحیمی النگی
نام پدر:مصطفی
تاریخ تولد:1334/04/15
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:النگ
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:حسین رحیمی
نام پدر:قدرت
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:نیش کیش
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی رحیمی
نام پدر:رحمت الله
تاریخ تولد:1333/01/01
تاریخ شهادت:1369/02/01
محل تولد:محمد اباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدحسن خلیلی
نام پدر:محمدباقر
تاریخ تولد:1341/02/10
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان خسروی پارسیان
نام پدر:عبدالرحمن
تاریخ تولد:1333/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/28
محل تولد:چقر
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی رایج كفشگیری
نام پدر:باباقلی
تاریخ تولد:1333/04/02
تاریخ شهادت:1367/03/22
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد علي حق ويردي
نام پدر:صفر علي
تاریخ تولد:1344/01/09
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:جعفرآباد گرگان
محل شهادت:خرمال عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین دست داده
نام پدر:امیر
تاریخ تولد:1340/12/01
تاریخ شهادت:1369/04/23
محل تولد:کبیرآباد
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا خوارزم
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1334/10/01
تاریخ شهادت:1367/02/23
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:سیدكریم حسینی كلبادی
نام پدر:سیدهادی
تاریخ تولد:1345/06/15
تاریخ شهادت:1375/03/28
محل تولد:كهنه كلباد
محل شهادت:بندرگز
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین حسینی تقرتپه
نام پدر:سیداحمد
تاریخ تولد:1332/01/02
تاریخ شهادت:1364/12/24
محل تولد:تقرتپه
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد حسینی
نام پدر:سیدمیرزا حسن
تاریخ تولد:1331/10/12
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالرسول جهانشاهی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1333/08/01
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عیسی جمال لیوانی
نام پدر:علی بابا
تاریخ تولد:1333/12/10
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:هوشنگ افشار
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1315/11/15
تاریخ شهادت:1360/06/14
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مهدی باقری
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1367/02/23
محل تولد:کلاله
محل شهادت:دزلی
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مشهدي حاجی آرخی
نام پدر:عاشور قليچ
تاریخ تولد:1335/03/01
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:روستای آرخ بزرگ
محل شهادت:گولان ایلام
ورود به صفحه شهید

 

نام:كرمعلي يازرلو
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1336/05/05
تاریخ شهادت:1360/08/12
محل تولد:رامیان
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

علی تجری

 

نام:علي تجري
نام پدر:ابوطالب
تاریخ تولد:1340/03/25
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:رحمت آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسينعلي فرزبود
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1338/03/01
تاریخ شهادت:1365/12/25
محل تولد:جلین
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا داوودی
نام پدر:براتعلی
تاریخ تولد:1345/04/03
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:حسین آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل صدیقی عطار
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1335/09/20
تاریخ شهادت:1366/01/19
محل تولد:میرزاپانگ
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عبدالعلی بابارضا
نام پدر:نجف علی
تاریخ تولد:1333/02/01
تاریخ شهادت:1358/01/07
محل تولد:گنبد
محل شهادت:جنگ گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا گلبینی مفرد
نام پدر:محمّد ابراهیم
تاریخ تولد:1342/12/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:والش آباد
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت