زهرا قلی پور اردکانی

 

نام:زهرا قلی پور اردكانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا مرادي
نام پدر:نورالدين
تاریخ تولد:1352/02/05
تاریخ شهادت:1378/04/15
محل تولد:سارلی سفلی
محل شهادت:زاهدان
ورود به صفحه شهید
نام:علي اكبر قره سفلو
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1349/05/05
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:شمس الدین موشانی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1335/01/02
تاریخ شهادت:1366/03/27
محل تولد:گرماب
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدحسن گزمه
نام پدر:غلامحسن
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:زابل
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزت الله كیخا
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1340/01/08
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن علمشاهی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/03/20
تاریخ شهادت:1364/06/08
محل تولد:كرد آباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی عربیون
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1364/09/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:بوكان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مالک شیخی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1336/01/12
تاریخ شهادت:1364/01/19
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:چیلات
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی زنگانه
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:دب حران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد زنگانه
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1343/12/07
تاریخ شهادت:1363/12/22
محل تولد:جنگلده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي روحانی فرد
نام پدر:ميرزا
تاریخ تولد:1325/05/03
تاریخ شهادت:1364/12/01
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:خیرالله خسروی کتولی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/10/15
تاریخ شهادت:1366/04/01
محل تولد:حاجی کلاته
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید رجبلو
نام پدر:جانعلی
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1367/05/28
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداقلي رجب لو
نام پدر:دوست علي
تاریخ تولد:1340/08/11
تاریخ شهادت:1360/08/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي رضا خاركوهي
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1348/07/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:معصوم آباد
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالقيوم دهقان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1345/03/09
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان محمد دولتی
نام پدر:بيرام محمد
تاریخ تولد:1344/01/02
تاریخ شهادت:1366/04/19
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید
نام:بهرام محمد خیوه ای
نام پدر:عاشورمحمد
تاریخ تولد:1341/01/21
تاریخ شهادت:1363/12/06
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:دیوان دره
ورود به صفحه شهید
نام:احمد حسینی
نام پدر:سیدحبیب الله
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1365/12/16
محل تولد:بالاچلی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد (خسرو) بائیان
نام پدر:حاج حسن
تاریخ تولد:1344/01/21
تاریخ شهادت:1364/11/29
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:اروند رود
ورود به صفحه شهید

 

نام:هوشنگ ایزدفر
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1351/05/05
تاریخ شهادت:1367/05/07
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقی اسلانی کتولی
نام پدر:حضرت
تاریخ تولد:1351/05/01
تاریخ شهادت:1370/05/10
محل تولد:پیچک محله
محل شهادت:نهرالقصرآبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اخلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1343/12/19
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:سعد آباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:مهدی باقری
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1367/02/23
محل تولد:کلاله
محل شهادت:دزلی
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ناصر ابوالقاسمی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1340/06/01
تاریخ شهادت:1362/11/29
محل تولد:گنبد
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن حسینی
نام پدر:سید ابوالقاسم
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/27
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:فاضل آباد
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:رمضان قائم مقام
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/06/01
تاریخ شهادت:1366/02/13
محل تولد:قره قاچ
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قدیر صابری سید آباد
نام پدر:عزیز
تاریخ تولد:1346/01/02
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:سیدآباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اکبر حکیمی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1343/02/19
تاریخ شهادت:1365/11/06
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ستار محمد نوغانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1350/05/02
تاریخ شهادت:1365/10/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:اسلام آباد غرب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمدرضا رجایی
نام پدر:کاظم
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:احمد آب بسته
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1366/04/07
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا حق پرست
نام پدر:محمد مهدی
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1365/02/09
محل تولد:گنبد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:میرحسین شبستانی
نام پدر:سیدشجاع
تاریخ تولد:1348/06/20
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گنبد
محل شهادت:چزابه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عادل جنگی
نام پدر:سیدمقصود
تاریخ تولد:1347/08/01
تاریخ شهادت:1362/07/30
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا کياتپه
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1349/01/10
تاریخ شهادت:1366/11/01
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ماووت عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد اکرمی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1351/10/02
تاریخ شهادت:1371/06/02
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جعفر رجبلو
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1348/05/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم صادقی
نام پدر:محمد علی
تاریخ تولد:1341/09/06
تاریخ شهادت:1360/09/23
محل تولد:رامیان
محل شهادت:گیلاتغرب
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربانعلی بای
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1344/05/30
تاریخ شهادت:1360/09/21
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قصرشیرین
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:سلمان اخلی
نام پدر:نورعلی
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/12
محل تولد:امیرآباد فندرسک
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:گلعلی فندرسکی
نام پدر:مظفر
تاریخ تولد:1345/12/20
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:هادی بائیان جزی
نام پدر:ابوالقاسم
تاریخ تولد:1346/06/14
تاریخ شهادت:1364/04/16
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسنعلي درويشي
نام پدر:غلامحسين
تاریخ تولد:1347/04/17
تاریخ شهادت:1362/05/15
محل تولد:کرمان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعيل سادين
نام پدر:جانعلي
تاریخ تولد:1348/06/25
تاریخ شهادت:1366/06/16
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدباقر ربانی
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1339
تاریخ شهادت:1359/8/25
محل تولد:قم
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله كوهستاني
نام پدر:سلمان
تاریخ تولد:1350/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:آزادشهر
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:مسلم صادقلو
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1342/08/01
تاریخ شهادت:1361/08/09
محل تولد:رامیان
محل شهادت:عين خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد خلیقی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1336/06/10
تاریخ شهادت:1360/06/10
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:کرخه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا معززی
نام پدر:اله یار
تاریخ تولد:1340/1/17
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:منطقه قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نصرت یازرلو
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1344/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا اسدی عرب
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1331/02/01
تاریخ شهادت:1357/10/13
محل تولد:دشتی كلاته
محل شهادت:گز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود کیا
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1343/04/05
تاریخ شهادت:1365/10/23
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدطاهر طاهری
نام پدر:آیت الله سید حبیب الله
تاریخ تولد:1338/09/21
تاریخ شهادت:1363/12/05
محل تولد:نجف اشرف
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت