نام:علی اصغر مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید
نام:صادق قاسمعلی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1334/03/23/
تاریخ شهادت:1365/02/26
محل تولد:سنگروچ
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

نام:كریم شهیدحسینی
نام پدر:سید یحیی
تاریخ تولد:1342/04/01
تاریخ شهادت:1360/06/28
محل تولد:دودانگه
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي روحانی فرد
نام پدر:ميرزا
تاریخ تولد:1325/05/03
تاریخ شهادت:1364/12/01
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اکبر مازنی
نام پدر:کربلایی
تاریخ تولد:1347/04/01
تاریخ شهادت:1363/12/25
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن حسینی
نام پدر:سید ابوالقاسم
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/27
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:فاضل آباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضان عامری
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1346/06/10
تاریخ شهادت:1367/05/01
محل تولد:ده منصوری
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:نورمحمد باقي زاده پیش کمر
نام پدر:آشورمحمد
تاریخ تولد:1347/08/19
تاریخ شهادت:1367/06/04
محل تولد:پیش کمر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدقاسم رحیمی
نام پدر:طاهر
تاریخ تولد:1343/03/01
تاریخ شهادت:1367/03/23
محل تولد:النگ
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدزمان بیکی
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1349/06/15
تاریخ شهادت:1367/02/12
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:رمضان قائم مقام
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/06/01
تاریخ شهادت:1366/02/13
محل تولد:قره قاچ
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین میرزائی شموشکی
نام پدر:تراب
تاریخ تولد:1364/04/01
تاریخ شهادت:1366/04/09
محل تولد:شموشک سفلی
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان دردی دلیجه
نام پدر:تاج قربان
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1366/10/19
محل تولد:دلیجه
محل شهادت:نهر عنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:سلیمان جمال لیوانی
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1346/01/08
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:ماووت
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1345/10/10
تاریخ شهادت:1366/02/05
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:کله قندی
ورود به صفحه شهید

 

نام:محسن جعفری علی آبادی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1346/06/31
تاریخ شهادت:1366/02/01
محل تولد:علی اباد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدابراهیم تازیک
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1344/09/20
تاریخ شهادت:1366/02/01
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:موسی مظفری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345
تاریخ شهادت:1/2/1366
محل تولد:قم
محل شهادت:گیلان غرب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عباس صداقتی
نام پدر:غلام
تاریخ تولد:1345/07/01
تاریخ شهادت:1366/01/22
محل تولد:عباسیه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود خسروی علیشاه
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1344/01/01
تاریخ شهادت:1365/12/21
محل تولد:بیرجند
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:محمد احمد عباسی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1330/01/09
تاریخ شهادت:1365/12/11
محل تولد:قوچان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابراهیم حسینی نوکندی
نام پدر:سیدرضا
تاریخ تولد:1346/10/12
تاریخ شهادت:1365/12/08
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود حسینی كوهستانی
نام پدر:سیدقاسم
تاریخ تولد:1348/06/01
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:فاضل اباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قدیر صابری سید آباد
نام پدر:عزیز
تاریخ تولد:1346/01/02
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:سیدآباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمید رضا اسلامی
نام پدر:محمد حسن
تاریخ تولد:1346/09/25
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:قم
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مرتضی حسینی
نام پدر:سیدابوطالب
تاریخ تولد:1345/12/01
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:فاضل آباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمدرضا رجایی
نام پدر:کاظم
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:امیر بیگدلی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/10/12
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گنبد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:قدرت الله خواجه میرزایی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1342/04/10
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:طالش علیا
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی رضاشاطری
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1344/10/01
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامحسین احمدی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/08/30
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدابراهیم جعفری
نام پدر:رستمعلی
تاریخ تولد:1316/12/01
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:دامغان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدابراهیم رضایی
نام پدر:سعدالله
تاریخ تولد:1345/12/04
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:كیاسر
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:شیخ علی اصغر تجری
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:علی اباد
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین حیدری
نام پدر:عبدالرسول
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/5
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدحسین لطفی
نام پدر:محمدتقی
تاریخ تولد:1346/06/27
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم چهارنایی مفرد(رضوانی)
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1347/02/18
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:میرمحله
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد قربانی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1346
تاریخ شهادت:12/6/1365
محل تولد:نصرآباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا غریب آبادی
نام پدر:علیجان
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/02/25
محل تولد:شیرنگ علیا
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اصغر لطیفی
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1345/06/30
تاریخ شهادت:1365/02/04
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مسلم خسروی
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1345/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:گالیکش
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس حسن نژاد میان آباد
نام پدر:عسگر
تاریخ تولد:1347/01/05
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:میان آباد
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا جعفریان
نام پدر:رجبعلی
تاریخ تولد:1340/08/24
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد خدادوست
نام پدر:بالااغلان
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1364/11/22
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدهادی صالحی
نام پدر:محمد تقی
تاریخ تولد:1343/07/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عاشور مصطفایی
نام پدر:مصطفی
تاریخ تولد:1344/03/03
تاریخ شهادت:1364/11/20
محل تولد:عرب قره حاجی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن خلیلی كاشیدار
نام پدر:امام وردی
تاریخ تولد:1350/02/01
تاریخ شهادت:1364/03/25
محل تولد:کاشیدار
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین جمال لیوانی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1340/07/15
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:لیوان شرقی
محل شهادت:دجله
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد مظفری
نام پدر:عبدالصمد
تاریخ تولد:1340/09/05
تاریخ شهادت:1362/12/05
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:هورالهویزه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهدی سادات حسینی
نام پدر:سیدقربان
تاریخ تولد:1343/04/10
تاریخ شهادت:1362/08/01
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید
نام:حسین حسینی اتراچالی
نام پدر:میر حیدر
تاریخ تولد:1346/01/06
تاریخ شهادت:1364/07/23
محل تولد:نومل
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر علوی
نام پدر:سیدبابا
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1362/01/21
محل تولد:استون آباد
محل شهادت:فکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن وکیل آزاد
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1342/02/08
تاریخ شهادت:1361/08/03
محل تولد:تهران
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:رسول حسینی اوزینه
نام پدر:سیدرضا
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:اوزینه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدمهدی مازنی
نام پدر:کربلایی
تاریخ تولد:1342/01/10
تاریخ شهادت:1361/03/04
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین رضایی
نام پدر:نورالله
تاریخ تولد:1344/04/07
تاریخ شهادت:1361/02/20
محل تولد:یانه سر
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ابوبکر اونق
نام پدر:تاجقلی
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/16
محل تولد:اونق یلقی
محل شهادت:سوسنگرد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدتقی ندافی مزنگی
نام پدر:علی اکبر
تاریخ تولد:1342/09/01
تاریخ شهادت:1361/01/01
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:رقابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله شریعتی فرد
نام پدر:عبدالجواد
تاریخ تولد:1311/06/17
تاریخ شهادت:1360/08/24
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جنگل آمل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسین قدیران
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1339/10/10
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:گرگان
محل شهادت:دب حردان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت