نام:محمدمهدی محمودی
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1338/11/13
تاریخ شهادت:1361/08/23
محل تولد:گرگان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:میر علي اكبر هاشمي
نام پدر:میراصغر
تاریخ تولد:1344/03/11
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن تمسكنی نوده
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1343/01/01
تاریخ شهادت:1363/11/17
محل تولد:نوده ملک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:داود مزرعه
نام پدر:ابراهيم
تاریخ تولد:1340/03/01
تاریخ شهادت:1361/05/02
محل تولد:مزرعه کتول
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ايرج هادي زاد
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1346/05/29
تاریخ شهادت:1366/05/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:عین خوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن قره خاني
نام پدر:محمد زمان
تاریخ تولد:1336/04/25
تاریخ شهادت:1359/08/03
محل تولد:النگ
محل شهادت:شادگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:جعفر قره خانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1330/06/20
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:تقی آباد
محل شهادت:تنگه حاجیان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی میقانی مرزنکلاته
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1340/12/01
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی مهری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1340/02/03
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل تولد:مهر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمداسماعیل مهاجر منقوش
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:سلطان آباد
محل شهادت:اروندرود
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدتقي منتظريون
نام پدر:علي محمد
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1365/1/26
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:ابوقریب
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن كریم آبادی
نام پدر:اكبر
تاریخ تولد:1346/02/02
تاریخ شهادت:1364/03/27
محل تولد:کریم آباد
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:تقی لولایی
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1363/01/11
محل تولد:کفشگیری
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

نام:بهروز گنجی جام شوران
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1345/11/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:زینب آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی اكبر كاغذ لو
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1343/01/10
تاریخ شهادت:1364/05/17
محل تولد:رامیان
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:جواد قندهاری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1348/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:جزیره ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی فتحی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1345/06/20
تاریخ شهادت:1363/12/27
محل تولد:مهترکلاته
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمداسماعیل علی آبادی
نام پدر:رمضانعلی
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1361/01/03
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی صفرزاده
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1346/06/30
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل تولد:کمال آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم سیاه مرگویی
نام پدر:علی اكبر
تاریخ تولد:1345/01/15
تاریخ شهادت:1365/12/10
محل تولد:علی آبادکنارشهر
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا سوخته سرایی
نام پدر:صفر
تاریخ تولد:1344/04/15
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:جنگلده
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:يوسف شربتی
نام پدر:صفر علي
تاریخ تولد:1342/05/03
تاریخ شهادت:1361/10/21
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد شاهرخ شاه کوهی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1344/03/10
تاریخ شهادت:1364/05/03
محل تولد:رستم کلا
محل شهادت:چنگوله
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربانعلی زمانی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1337/03/10
تاریخ شهادت:1362/12/08
محل تولد:کمال آباد
محل شهادت:دهلران
ورود به صفحه شهید
نام:مجید خسرویان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1341/10/01
تاریخ شهادت:1363/07/21
محل تولد:خان ببین
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

نام:خداقلي رجب لو
نام پدر:دوست علي
تاریخ تولد:1340/08/11
تاریخ شهادت:1360/08/04
محل تولد:رامیان
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر حیدری
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:نومل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عیسی خیبلی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1347/03/27
تاریخ شهادت:1365/10/29
محل تولد:علی آباد کنارشهر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد خورشید كلایی
نام پدر:خلیل
تاریخ تولد:1346/02/02
تاریخ شهادت:1364/04/14
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محسن حسینی واعظ
نام پدر:اقامیر
تاریخ تولد:1341/11/14
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:رامیان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم حسینی نوده
نام پدر:سید عباس
تاریخ تولد:1344/08/01
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل تولد:نوده ملک
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید
نام:محسن حسینی
نام پدر:سیدحسن
تاریخ تولد:1347/06/01
تاریخ شهادت:1366/02/02
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم بیرجندی
نام پدر:محمدابراهیم
تاریخ تولد:1347/01/02
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:سلیمان قلی آل جلیل
نام پدر:آنه حاجی
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1359/08/03
محل تولد:محمد آلق
محل شهادت:بندرماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد بنی کمالی
نام پدر:سیدکاظم
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/08
محل تولد:رستم کلاته سادات
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسماعیل ثناگوشغال آبادی
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1340/02/02
تاریخ شهادت:1359/10/19
محل تولد:کمال آباد
محل شهادت:تنگه حاجیان
ورود به صفحه شهید

نام:علیرضا احمدی
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1346/01/02
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:علی آخوندی
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1338/02/25
تاریخ شهادت:1360/07/21
محل تولد:عرب بوران
محل شهادت:كرخه نور
ورود به صفحه شهید

 

نام:ايوب سرايلو
نام پدر:الله وردی
تاریخ تولد:1342/02/10
تاریخ شهادت:1363/02/02
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی آزادی خواه
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1348/10/06
تاریخ شهادت:1366/12/28
محل تولد:کلاله
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

نام:غلامحسين دهقاني
نام پدر:قنبر
تاریخ تولد:1349/07/12
تاریخ شهادت:1364/06/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:کماسی کردستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدباقر مازندرانی
نام پدر:نجفقلي
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1364/04/14
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عليرضا چروی
نام پدر:محمداسماعيل
تاریخ تولد:1346/11/21
تاریخ شهادت:1363/06/13
محل تولد:آهنگر محله
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید
نام:نصرالله پسرکلو
نام پدر:عیسی
تاریخ تولد:1347
تاریخ شهادت:24/11/1364
محل تولد:
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:احمد ميقانی مرزنکلاته
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1342/01/20
تاریخ شهادت:1360/05/04
محل تولد:مرزنکلاته
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلام ريگي
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1341/01/05
تاریخ شهادت:1362/05/10
محل تولد:قزالی
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود جمشيدی باندری
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1350/11/27
تاریخ شهادت:1370/01/14
محل تولد:تهران
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عليرضا مازنی
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/29
محل تولد:نوکنده
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی جان بیدرنامنی
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1327/03/03
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:نامن
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد اکرمی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1351/10/02
تاریخ شهادت:1371/06/02
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:عظيم حسيني
نام پدر:آقا میر
تاریخ تولد:1346/07/01
تاریخ شهادت:1367/04/19
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:کامیاران
ورود به صفحه شهید
نام:محمدحسين قزلسفلو
نام پدر:امیر
تاریخ تولد:1341/10/11
تاریخ شهادت:1365/07/17
محل تولد:کلوکند
محل شهادت:شیرآباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمود سنجه ونلی
نام پدر:مصطفی
تاریخ تولد:1340/01/01
تاریخ شهادت:1364/11/27
محل تولد:گوگل
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:عليرضا سرايلو
نام پدر:محمدصادق
تاریخ تولد:1336/10/06
تاریخ شهادت:1361/04/30
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:علي بتو
نام پدر:مرتضی
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1363/12/21
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:جزیره تبور
ورود به صفحه شهید
نام:اسدالله خدادادی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1345/01/02
تاریخ شهادت:1363/08/27
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:مریوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربانعلی بشارتلو
نام پدر:محمدیار
تاریخ تولد:1339/01/07
تاریخ شهادت:1364/11/16
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:مرتضی طالبی
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1362/08/24
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:يعقوب قزلسفلو
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:24/3/61
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامعلي وفاداري
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1330/09/01
تاریخ شهادت:1360/03/10
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:نوسود
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت