نام:صدیقه پروانه
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1328/12/18
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:سارا معززی
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1366/09/01
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

زهرا قلی پور اردکانی

 

نام:زهرا قلی پور اردكانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:نرگس قصابان
نام پدر:باقر
تاریخ تولد:1308/02/31
تاریخ شهادت:1357/09/05
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:بتول نوعی باهوش
نام پدر:محمدرحیم
تاریخ تولد:1319/01/01
تاریخ شهادت:1360/07/07
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شهربانو نجاتی
نام پدر:صفرقلی
تاریخ تولد:1329/07/03
تاریخ شهادت:1358/01/08
محل تولد:النگ
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

نام:معصومه عرب بالا جلینی
نام پدر:ملك محمد
تاریخ تولد:1305/05/28
تاریخ شهادت:1366/05/09
محل تولد:جلین علیا
محل شهادت:مکه
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهناز صحرانورد
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1341/01/26
تاریخ شهادت:1360/06/12
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:منیژه اهری زاده
نام پدر:عبدالمطلب
تاریخ تولد:1333/01/21
تاریخ شهادت:1358/01/08
محل تولد:گنبد
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:فاطمه ابراهیمی شالقونی
نام پدر:نقی
تاریخ تولد:1306/12/01
تاریخ شهادت:1358/01/14
محل تولد:سراب
محل شهادت:گنبد
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت