نام:براتعلی توانا آبخيزه ای
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1336/01/09
تاریخ شهادت:1361/02/02
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دارخوین
ورود به صفحه شهید
نام:آق اویلی تراج
نام پدر:هورمن
تاریخ تولد:1342/01/01
تاریخ شهادت:1368/08/19
محل تولد:گمیشان
محل شهادت:کرمانشاه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:اسدالله تخم افشان
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1332/01/01
تاریخ شهادت:1361/02/24
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:جفیر-شهابیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباسعلی تاشی
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/16
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رمضانعلی پیش دادیان
نام پدر:غلامرضا
تاریخ تولد:1331/02/01
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:صفر پیری
نام پدر:حیدر
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1364/01/01
محل تولد:زابل
محل شهادت:بستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حمیدرضا پوراعتمادی
نام پدر:مهدی
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:گرگان
محل شهادت:محوراهواز-خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم یوسفی هاشم آباد
نام پدر:حسین
تاریخ تولد:1337/07/01
تاریخ شهادت:1366/12/26
محل تولد:هاشم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:شعبان یوسفی چهار دهی
نام پدر:رضا
تاریخ تولد:1328/03/10
تاریخ شهادت:1361/01/12
محل تولد:لمسک
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی محمد یعقوب پور
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1347/01/01
تاریخ شهادت:1367/01/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:سیروان
ورود به صفحه شهید

جهانگیر مرجانی

 

نام:جهانگیر مرجانی
نام پدر:نصرت
تاریخ تولد:1337/01/20
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:نیر
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمدعلی نیکبخت کتولی
نام پدر:نظر
تاریخ تولد:1332/06/01
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل تولد:کردآباد
محل شهادت:کوشک
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:بشیر نوری
نام پدر:خانعلی
تاریخ تولد:1338/01/01
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:پرسه سو
محل شهادت:پل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیجان میرزای
نام پدر:حبیب
تاریخ تولد:1325/04/09
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل تولد:بنفش تپه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:جلیل ناصری
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1338/06/01
تاریخ شهادت:1366/08/26
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:دربندیخان عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي ميری
نام پدر:گلزار
تاریخ تولد:1352/01/01
تاریخ شهادت:1376/10/05
محل تولد:کلاله
محل شهادت:زابل
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر مهدان
نام پدر:ابوالحسن
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1361/08/11
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:موسیان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود مهاجری
نام پدر:سیدرضا
تاریخ تولد:1336/09/30
تاریخ شهادت:1361/01/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شوش
ورود به صفحه شهید

 

نام:نعمت الله فیوج
نام پدر:لطف الله
تاریخ تولد:1336/03/10
تاریخ شهادت:1365/10/05
محل تولد:گزشرقی
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اكبر ملك
نام پدر:علی محمد
تاریخ تولد:1345/09/03
تاریخ شهادت:1365/05/25
محل تولد:میان آباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد تقی محمد نیا
نام پدر:محمدحسین
تاریخ تولد:1330/06/12
تاریخ شهادت:1361/03/05
محل تولد:مزنگ
محل شهادت:خرمشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد محمد حسینی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1340/01/20
تاریخ شهادت:1365/10/20
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عطاالله كردجزی
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1329/07/06
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل تولد:گزغربی
محل شهادت:آبادان
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مازنی
نام پدر:اصغر
تاریخ تولد:1324/01/24
تاریخ شهادت:1357/11/22
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:کرج
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:امير كوهساريان
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1335/01/01
تاریخ شهادت:1360/05/14
محل تولد:دوزین
محل شهادت:آبادان – ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علی فتح آبادی
نام پدر:عبدالحسين
تاریخ تولد:1340/02/01
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:علیرضا علی آبادی شوری
نام پدر:حسن
تاریخ تولد:1337/08/12
تاریخ شهادت:1360/09/18
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:تکاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:میرحاج بابا علوی
نام پدر:سیدمیرکریم
تاریخ تولد:1310/07/10
تاریخ شهادت:1365/12/17
محل تولد:استون آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن عابدی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1339/12/01
تاریخ شهادت:1363/01/07
محل تولد:کبیرآباد
محل شهادت:محورخرم آباد-دهلران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قاسم عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1333/08/16
تاریخ شهادت:1360/10/10
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید

 

نام:علی اصغر عرب عامری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1340/01/02
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:کلاته خیج
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابوالقاسم ضیایی
نام پدر:سیدحسن
تاریخ تولد:1337/10/06
تاریخ شهادت:1365/01/26
محل تولد:برفتان
محل شهادت:هفت تپه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یحیی شیرآبادی
نام پدر:ولی الله
تاریخ تولد:1334/05/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:حاجی كلاته
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:یوسفعلی صادقلو
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1337/01/11
تاریخ شهادت:1362/05/14
محل تولد:توران ترک
محل شهادت:حاج عمران
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد سیدباقری
نام پدر:سيدرحيم
تاریخ تولد:1322/12/29
تاریخ شهادت:1365/05/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدبردی سهرابی اینچه برون
نام پدر:موسی
تاریخ تولد:1349/01/01
تاریخ شهادت:1366/05/01
محل تولد:کلاله
محل شهادت:ارومیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد شخشم
نام پدر:قاسم
تاریخ تولد:1344/01/10
تاریخ شهادت:1365/12/11
محل تولد:اوغان
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:مراد خان شاقوزایی
نام پدر:خداداد
تاریخ تولد:1341/01/01
تاریخ شهادت:1366/05/07
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:میمک
ورود به صفحه شهید

نام:علی اكبر ریاحی
نام پدر:حمزه علی
تاریخ تولد:1335/02/01
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:وزوار
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن رفیعی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1317/01/01
تاریخ شهادت:1361/07/20
محل تولد:ادریس آباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد مهدي ساور سفلي
نام پدر:رحمت
تاریخ تولد:1334/04/10
تاریخ شهادت:1359/09/03
محل تولد:النگ
محل شهادت:کرخه نور
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله رضایی
نام پدر:گل محمد
تاریخ تولد:1330/03/14
تاریخ شهادت:1365/10/19
محل تولد:بجنورد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رمضانعلی رضاپور محمدآبادی
نام پدر:عسگر
تاریخ تولد:1334/06/09
تاریخ شهادت:1366/01/04
محل تولد:محمدآباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:موسی رضا زاده جافري
نام پدر:مرتضی
تاریخ تولد:1340/06/21
تاریخ شهادت:1366/02/10
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:ناصر خمر
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1327/02/02
تاریخ شهادت:1366/12/09
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:قاسم رحمتی مجدد
نام پدر:غلامعلی
تاریخ تولد:1335/10/09
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسینعلی رجبی میاندره
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1365/04/11
محل تولد:میاندره
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

نام:دردی رجبلو
نام پدر:برات
تاریخ تولد:1311/01/10
تاریخ شهادت:1364/12/22
محل تولد:رامیان
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:نعمت الله خدادادی خمسلوئي
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1323/08/22
تاریخ شهادت:1366/06/22
محل تولد:خمسلو
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:رضا خاندوزی
نام پدر:قربان
تاریخ تولد:1323/02/01
تاریخ شهادت:1366/02/21
محل تولد:سعدآباد
محل شهادت:سردشت
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد خاكپور
نام پدر:یوسف
تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:زابل
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:عربعلی حیرتی الارزی
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1328/01/14
تاریخ شهادت:1361/02/18
محل تولد:الارز
محل شهادت:ام الرصاص
ورود به صفحه شهید

 

نام:احمد دیلم نصرت آبادی
نام پدر:سیدكمال
تاریخ تولد:1334/05/02
تاریخ شهادت:1365/04/10
محل تولد:عباس اباد
محل شهادت:قلاویزان
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزیزالله دیلم
نام پدر:سلطانعلی
تاریخ تولد:1328/06/02
تاریخ شهادت:1373/03/30
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:حرم امام رضا(ع)
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله دماوندی
نام پدر:ابراهیم
تاریخ تولد:1337/01/11
تاریخ شهادت:1363/11/16
محل تولد:ویوا
محل شهادت:دشت عباس
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:ميرحيدر حسيني سعد آبادي
نام پدر:سيدعلي اكبر
تاریخ تولد:1334/05/20
تاریخ شهادت:1365/03/14
محل تولد:سعد اباد
محل شهادت:جزیره مینو
ورود به صفحه شهید
نام:غلامرضا حسینی
نام پدر:سيدمحمد
تاریخ تولد:1349/05/12
تاریخ شهادت:1375/08/27
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:کردکوی
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله حسینی قمی نژاد
نام پدر:سیدحسین
تاریخ تولد:1316/03/15
تاریخ شهادت:1364/12/13
محل تولد:بندرگز
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا بازیار
نام پدر:محمدحسن
تاریخ تولد:1346/11/18
تاریخ شهادت:1364/08/24
محل تولد:گنبد
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید
نام:حسن بارانی
نام پدر:رمضان
تاریخ تولد:1325/12/02
تاریخ شهادت:1365/05/22
محل تولد:زابل
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت